10 coses que has de saber abans de fer-te autònom | EDE
cosas que debes saber antes de hacerte autónomo
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

10 coses que has de saber abans de fer-te autònom

17/05/2022

Quina és la quota d'autònoms? Com et pots acollir a la tarifa plana? Quina és la prestació per maternitat? Aquests són alguns dels dubtes més freqüents

A Espanya hi ha més de 3,3 milions de treballadors per compte propi. Ser el teu propi cap i gestionar el temps i el negoci segons els interessos particulars són alguns dels avantatges que té ser autònom. A més, en molts casos, és la forma idònia perquè una sola persona pugui emprendre un projecte o crear una empresa de mida reduïda. No obstant això, cal tenir en compte què implica donar-se d'alta com a autònom; quins costos fixos han d'afrontar aquests professionals i a quins drets laborals es poden acollir, com ara la prestació per desocupació, la incapacitat temporal o la baixa de maternitat o de paternitat, entre altres aspectes.

1. Com donar-se d'alta com a autònom?

Per donar-se d'alta com a treballador per compte propi cal anar primer a Hisenda i després a la Seguretat Social. A Hisenda cal registrar-se al Cens d'empresaris a través del model 036 o 037. Un cop fet això, es disposa d'un termini d'un mes per formalitzar l'alta com a autònom a la Seguretat Social.

2. Quina serà la meva quota d'autònoms?

Mensualment, cal pagar la quota d'autònoms. Es tracta de la principal obligació que té un treballador per compte propi i cal abonar-la des del primer mes, encara que no s'hagi facturat.

La quota d'autònoms és la principal obligació d'un treballador per compte propi i es paga des del primer mes d'alta
  • Cotització mínima. La quota de cotització mínima ha passat a ser de 960,60 euros (enfront dels 944,40 euros de 2021), passant el tipus de cotització del 30,6 % al 30,9 %. Els treballadors per compte propi que cotitzin per la base mínima pagaran 293,94 euros al mes, gairebé cinc euros més que l’any anterior.
  • Cotització màxima. La base màxima de cotització puja fins als 4.139,40 euros, davant dels 4.070,10 euros de l'any passat. D'aquesta manera, la quota mensual passa a ser de 1.266,66 euros, 21,21 euros més que el 2021.
  • Autònoms societaris. En aquest cas, la base mínima de cotització arriba a 1.234,86 euros, és a dir, 20,76 euros més que l'any passat. Així, la quota mensual puja uns 6,36 euros, passant dels 371,51 euros que es pagaven el 2021 als 377,87 euros mensuals que s'han d'abonar aquest any. La base màxima és la mateixa que per a la resta dels autònoms.

3. Tarifa plana durant el primer any

En paral·lel a la quota d'autònoms existeix l'opció de comptar amb una tarifa plana. S'hi poden acollir els nous treballadors per compte propi, els que hagin cessat la seva activitat dos anys abans i els que es reincorporin a la feina després del període de permís pel part i la cura d'un infant. Es tracta d'una tarifa de 60 euros al mes durant el primer any d'activitat. 

Per accedir a la tarifa plana d'autònom cal fer una sol·licitud a la Seguretat Social en el moment de donar-se d'alta.

4. Declaració trimestral d'impostos

A més del pagament mensual a la Seguretat Social, trimestralment cal declarar els ingressos davant de l'Agència Tributària, complint amb el calendari fiscal. Els impostos que afecten la majoria dels autònoms són l'impost sobre el valor afegit (IVA), que sol ser del 21 % encara que depèn de les quantitats facturades, i l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), que en els casos de ser un nou autònom o que hagin passat més de 12 mesos des que es va tramitar una baixa, s'aplica un tipus reduït del 7 % mentre que, a partir dels dos anys afiliat s'aplica un tipus general del 15 %.

Pot interessar-te: Calendari fiscal per a autònoms el 2022

5. Pluriactivitat

Un autònom es troba en situació de pluriactivitat quan exerceix dues o més activitats laborals que obliguen a cotitzar en més d'un Règim (General i Autònoms). Hi ha unes bonificacions per als nous treballadors per compte propi -exclosos els autònoms societaris- en situació de pluriactivitat, aprovades en el marc de la Llei d'Emprenedors, com la reducció del 50 % de la base mínima de cotització dels autònoms pluriempleats durant els primers 18 mesos d’alta.

6. Despeses deduïbles

Són moltes les despeses que un autònom es pot deduir, com ara dietes, allotjament, material i rebuts, entre d'altres. Això no obstant, aquests han de complir uns requisits. El principal és que han de ser despeses vinculades a l’activitat econòmica realitzada. A més, han d'estar convenientment justificats mitjançant les seves factures o comprovants corresponents, que l'autònom ha de recopilar i guardar.

7. Capitalització de l'atur

Les persones interessades a iniciar el seu propi negoci que estan en situació de desocupació poden sol·licitar la capitalització de l'atur. Es pot triar entre percebre-la en un únic pagament, una possible solució si cal fer front a alguna despesa important d'inversió; o a terminis mensuals, que poden ajudar a alleugerir les quotes que cal abonar cada mes.

8. Baixa laboral

Els autònoms, igual que els treballadors assalariats, tenen dret a cobrar una prestació per incapacitat temporal. En cas d'una malaltia o un accident produït fora de l'entorn de treball, la prestació es comença a percebre a partir del quart dia després de la comunicació a la mútua de la baixa laboral. Per contra, si es tracta d'una malaltia o un accident professional, la cobertura comença des de l'endemà de la baixa.

Els autònoms, igual que els treballadors assalariats, tenen dret a cobrar una prestació per incapacitat temporal

Per percebre aquesta prestació per incapacitat temporal per malaltia comuna, que en general pot tenir una durada màxima d'un any, cal que l'autònom hagi cotitzat durant 180 dies o més. Per això, ha de presentar la baixa a la Seguretat Social en un termini màxim de 15 dies. Per calcular aquesta prestació, es té en compte la base de cotització del treballador per compte propi un mes abans de la baixa i s'aplica un percentatge del 60 % de la base reguladora del dia 4 al 20 de baixa i d'un 75 % a partir del dia 21.

Si es tracta d'una malaltia o d'un accident laboral, no hi ha un període mínim de cotització, només es té en compte la base de cotització del treballador un mes abans de la baixa i s'aplica un 75 % de la base reguladora des del primer dia.

Des del 2019, un treballador per compte propi en situació de baixa laboral no ha de pagar la quota mensual d'autònom.

9. Permisos per cura de menor per a autònoms

Des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a la feina i l'ocupació, no hi ha diferenciació entre les baixes de maternitat i de paternitat.

Els treballadors autònoms tenen dret a les mateixes prestacions per maternitat i paternitat que els professionals del Règim General. És a dir, perceben el 100 % de la seva base reguladora. Per això, a més d'estar donats d'alta com a autònoms i al corrent del pagament de la quota mensual, cal haver cobert un període mínim de cotització. Això no obstant, aquesta condició no és la mateixa per a pares que per a mares.

En el cas dels pares, aquests han d'haver cotitzat almenys 180 dies en els 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici de la baixa o, si escau, 360 dies al llarg de la seva vida professional.

Tot i això, per a les treballadores per compte propi els requisits varien en funció de l'edat. Per a dones menors de 21 anys no s'exigeix aquesta condició; per a les mares d'entre 21 i 26 anys, el període mínim de cotització ha de ser d'almenys 90 dies en els 7 anys anteriors al moment de l'inici de la baixa o de 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral; les més grans de 26 anys han d'haver cotitzat almenys 180 dies en els 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans o 360 dies al llarg de tota la seva vida professional.

10. Pensió pública de jubilació

Els treballadors per compte propi tenen dret a cobrar la pensió pública de jubilació, però en general aquesta retribució és fins a un 40 % menor que la dels treballadors per compte d’altri, ja que els autònoms solen optar per cotitzar a la Seguretat Social per la base mínima. Para aconseguir la pensió màxima de jubilació han d'incrementar a partir dels 42 anys les seves quotes a la Seguretat Social fins a 500 o 600 euros. A més, han de cotitzar ininterrompudament des dels 30 anys.

Pot interessar-te: Soc autònom i vull tenir una bona pensió

 

 

 

-Temes relacionats-
up