movi-image-ventajas-inconvenientes-amortizar-prestamo-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Avantatges i inconvenients d'amortitzar un préstec de manera anticipada

Sat Oct 03 09:29:34 CEST 2020

No sempre és una bona decisió financera cancel·lar un préstec o una hipoteca, i més en l'actual conjuntura. L'anàlisi assossegada i l'assessorament professional són clau per no equivocar-se entre les alternatives existents.

Hi poden haver moltes raons per les quals desitjar amortitzar un préstec de manera anticipada, com, per exemple: haver estat remunerats amb un bo econòmic a la feina, haver guanyat un premi a la loteria, a conseqüència d'haver estalviat durant un temps o, simplement, perquè s'ha rebut una herència. Sigui per la raó que sigui, i malgrat que es compti amb una liquiditat suficient per a amortitzar-lo, pot ser que, des del punt de vista financer, no resulti el moment apropiat per fer-ho, ja que podria ser una oportunitat perduda per utilitzar aquests diners per a altres comeses, com invertir, i que seria susceptible d'arribar a generar una rendibilitat més gran que els interessos que s'estalvien per l'amortització primerenca del préstec.

En una conjuntura com l'actual, de crisi econòmica i volatilitat en els mercats, és possible que sorgeixin oportunitats en Borsa rellevants pensant a llarg termini, ja que hi ha accions d'empreses que poden estar a preus que, per la seva anàlisi fonamental i potencial de revaloració, es poden considerar econòmics. A més de l'opció de millorar els beneficis, una situació d'incertesa també pot ser el moment idoni per replantejar-se la confecció de la cartera d'inversió, atès que per exemple, en estar molts productes de renda fixa (bons, lletres del tresor, obligacions) oferint poc interès, potser donar-li més pes a la renda variable pot ser pertinent. En tot cas, la millor decisió és sempre recórrer a l'assessorament professional per evitar realitzar moviments a la lleugera dels quals més endavant l'estalviador es pugui penedir.

Amortització parcial o amortització total

Existeixen dues classes d'amortització d'un préstec: parcial o total. La parcial consisteix en la devolució de part de la suma de diners pendents per part del prestatari, durant algun moment de la vigència del contracte de préstec. D'aquesta manera, es redueix la quantia del principal que queda per abonar, i, amb això, la base del càlcul dels interessos a reportar en els períodes de liquidació futurs. Amb això, es pretén, o bé escurçar els pròxims terminis de pagament, o reduir les quotes periòdiques, fet que, en definitiva, permetrà generar un estalvi més gran perquè el prestatari pugui destinar-ho a altres finalitats. Abans d'optar per dur a terme una amortització parcial, és important analitzar la quantitat pendent que falta per tornar i conèixer si existeix alguna classe de comissió per amortització anticipada.

Per la seva banda, a través de l'amortització total es cancel·la de manera anticipada el préstec, eliminant, per tant, tots els interessos que queden pendents d'abonar d'acord amb els terminis  estipulats. És probable que, en aquest cas, calgui pagar alguna comissió per aquesta classe d'amortització, tot i que, d'acord amb la llei, no podrà en cap cas superar l'1% del capital pendent quan quedi, almenys, un any de contracte, o del 0,5% si queda menys d'aquest temps per al venciment. En qualsevol cas, el més probable és que a través d'aquesta s'estalviï més capital que en el cas de la parcial.

Els préstecs, habitualment, són concedits pels bancs, i estan garantits amb un dret real de garantia inscrit a favor del prestador al Registre de la Propietat corresponent. La cancel·lació de la inscripció registral, en aquest cas, necessita una escriptura pública atorgada davant de notari pel prestador per poder accedir al Registre.

Quan és el millor moment per realitzar una amortització

Per regla general, el moment idoni per amortitzar un préstec o una hipoteca és quan es té estalviat un capital que, en principi, no es necessitarà, tot i que sempre es pot decidir donar-li un altre ús, no només des del punt de vista inversor, sinó, per exemple, creant (o ampliant) un fons d'emergència o de contingència, augmentant les aportacions periòdiques al pla de pensions o, simplement, gastant-ho en alguna cosa que es necessiti, com una reparació a la llar o el pagament d'un altre deute.

Existeixen ocasions en les quals no resulta rendible amortitzar un préstec, com quan no hi ha gairebé comissions ni interessos (TAE proper al 0%), atès que, en principi, no s'aconsegueix cap benefici financer, més enllà de la tranquil·litat personal del prestatari. Aquest tipus de préstecs són més o menys habituals, per exemple, en determinats crèdits al consum o, també, quan tenen lloc entre particulars (com familiars o amics) en què, en principi, no hi ha un aparent ànim de lucre.

Amortitzar una hipoteca

En el cas específic de les hipoteques, a Espanya se sol pagar al començament un percentatge més gran d'interessos, mentre que al final del préstec és quan s'abona una proporció més gran de capital. En aquest sentit, una decisió prudent sembla ser la d'amortitzar com més aviat millor la hipoteca per haver de pagar menys interessos, encara que, novament, abans de prendre la iniciativa en aquest sentit convé recórrer a l'ajuda professional perquè s'avaluï si, realment, és una decisió financera adequada.

Et pot interessar: Amortitzar una hipoteca: reduir terminis o quotes?

En línies generals, poden existir tres alternatives possibles abans d'amortitzar una hipoteca. Una opció és, com s'ha dit, destinar aquests diners a augmentar el dossier d'inversions, tenint en compte que, durant aquests mesos, els mercats estan sumits en una gran volatilitat, fet que aconsella prudència si es pretén rendibilitzar aquests diners pensant a llarg termini per, per exemple, garantir la tranquil·litat durant la vellesa. Atès que els productes de renda fixa no gaudeixen dels tipus de fa uns anys, cal prendre més risc en la renda variable si es vol aconseguir beneficis, cosa que exigeix més informació i anàlisi abans de dur a terme cap acció.

Una altra possibilitat és la de desgravar la hipoteca en la declaració d'IRPF, tot i que, en aquest cas, el moment en què es va subscriure és molt important. Si la hipoteca es va concretar abans de l'1 de gener del 2013 i és per habitatge habitual, es pot desgravar un 15% del que es pagui anualment sobre un màxim de 9.040 euros. Si es va subscriure posteriorment a aquesta data, no és possible desgravar res.

Finalment, l'opció de guardar els diners per a imprevistos, per exemple, en un compte corrent, de cara a despeses potencials no previstes, pot no ser una mala idea, si es té en compte que, també, es disposarà de més liquiditat per a possibles oportunitats d'inversió que puguin sorgir en el futur, tot i que, això sí, cal comptar amb què el pagament de la hipoteca i dels interessos seguiran allà, pendents de satisfer-los.

Descobreix què et convé, reduir quota o termini?

-Categories i etiquetes-
up