Com aconseguir un préstec per a la teva empresa | EDE
Cómo conseguir un préstamo para tu empresa
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Com aconseguir un préstec per a la teva empresa

16/01/2023

Un préstec bancari afavoreix el finançament a curt termini d’una empresa, encara que hi ha requisits que s’han de complir per poder concretar-lo.

Sol·licitar un préstec bancari és una de les formes més habituals d’aconseguir finançament per part d’una empresa. A canvi dels diners que rep l’empresa, el banc imposa unes condicions a la companyia amb uns terminis de devolució i un tipus d’interès determinat. Abans de sol·licitar cap préstec, cal tenir en compte diversos elements, com ara el capital que es necessita i per a què, per quant de temps es podrà assumir el deute o si existeixen altres alternatives de finançament possibles. També és crucial conèixer la salut financera de l’empresa i la seva solvència financera, ja que gràcies a totes dues és possible calcular la seva capacitat real d’endeutament.

Requisits per sol·licitar un préstec

Els bancs normalment exigeixen una sèrie de requisits bàsics a les empreses que volen sol·licitar un préstec:

 • Disposar d’un pla de negoci. Segons com sigui el seu pla de negoci, el banc examinarà la viabilitat econòmica de l’empresa per avaluar-ne la capacitat de poder tornar el préstec. Aquest document també permet conèixer el percentatge d’endeutament de l’entitat i fins a quin nivell augmentaria si es concedís el préstec.
 • Comptar amb un aval. Mitjançant un aval, una tercera entitat garanteix que el banc recuperarà els seus diners en cas d’impagament per part de l’empresa.
 • Tenir la seu fiscal a Espanya.
 • Antiguitat. Els bancs ofereixen préstecs tant a empreses que vulguin créixer com a companyies de recent creació.
 • Bon historial financer. L’empresa no ha de figurar en llistats de morosos com, per exemple, el Registre d’Acceptacions Impagades (RAI).

Documentació a presentar

Entre la documentació que el banc normalment demana a les empreses per accedir a un préstec, cal destacar-ne:

 • Declaració més recent de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE).
 • Declaració de l’impost sobre el valor afegit (IVA) de l’any anterior i de l’any en curs.
 • Justificant de pagament de l’impost sobre societats.
 • Balanç de la facturació de l’empresa.

Altres fórmules de finançament

A més dels préstecs, una empresa pot valorar altres alternatives de finançament bancari. A curt termini, pots decantar-te per una línia de crèdit, que és una quantitat de diners que el banc posa a disposició de l’empresa durant un període de temps i només pagaràs interessos per l’import del qual finalment hagis disposat. A llarg termini, pots optar per:

 • Lísing. És un contracte de finançament pel qual el banc adquireix un actiu que l’empresa utilitza per a la seva activitat productiva a canvi del pagament d’un cànon, tenint en compte el tipus d’interès aplicat.
 • Rènting. És un lloguer a mitjà i llarg termini de determinats béns, com ara vehicles, plaques fotovoltaiques o maquinària industrial, que una empresa pot utilitzar en el desenvolupament de la seva activitat. Funciona com a un contracte de lloguer amb una quota mensual que es paga al banc. Banc Sabadell ofereix opcions de rènting per a diversos sectors per finançar equips d’electromedicina, de benestar i sanitaris, equipament per a farmàcies i béns per a un negoci turístic.

Pot interessar-te: Em convé més finançar-me amb rènting o amb lísing?

 • Subvencions públiques. Es gestionen a través del banc i és necessari complir certs requisits per optar-hi, com ara les línies de finançament de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), de col·laboració amb els Governs autonòmics, o el fons europeu Next Generation EU.
 • Societats de Garantia Recíproca (SGR). Són entitats financeres que faciliten l’accés al crèdit de les petites i mitjanes empreses (pimes) i en milloren les condicions de finançament.

Les entitats bancàries també ofereixen a les empreses altres possibles vies per incrementar la seva liquiditat, com ara:

 • Factoring. Consisteix en la cessió al banc dels drets de cobrament de les factures de la companyia.
 • Confirming. Permet al banc gestionar els pagaments de l’empresa als seus proveïdors i els garanteix a través de terminis més llargs.
 • Descompte comercial. Possibilita a l’empresa anticipar l’import dels drets de cobrament respecte dels seus deutors, derivats de les operacions pròpies de la seva activitat comercial i dels crèdits comercials no vençuts amb terceres persones.
 • Remeses de xecs. Permet a una entitat realitzar la negociació i la compensació mitjançant xecs i pagarés en qualsevol moment.

En qualsevol cas, abans de sol·licitar un préstec, és recomanable comptar amb l’assessorament professional d’un expert com ara el de l’entitat bancària, que et pot ajudar en tot moment a prendre la decisió més encertada i resoldre els dubtes que puguis tenir.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

-Temes relacionats-
up