Com crear un pla financer per a la meva empresa | EDE
cómo crear un plan financiero para mi empresa
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Com crear un pla financer per a la meva empresa

22/08/2022

A través d’un pla financer, una empresa entén millor els recursos propis i la viabilitat econòmica del negoci.

Un pla financer és una eina fonamental per a una empresa, ja que aporta informació clau com ara quines són les despeses totals de l’empresa, quina rendibilitat real i esperada presenta i quant de temps trigarà a assolir els objectius estratègics que s’hi han fixat. Per construir un pla financer cal fer una anàlisi de la situació financera, fixar objectius realistes i mesurables periòdicament i elaborar un pressupost que tingui en compte els recursos propis de què disposa l’empresa i les fonts de finançament amb què podria comptar arribat el moment.

Elements d’un pla financer

El pla financer d’una empresa ha de contenir:

 • Balanç. És una radiografia de la situació financera de l’organització que n’identifica els béns, els drets i les obligacions.
   
 • Pla d’inversions. Recull en què s’invertirà al llarg del proper exercici per mantenir l’activitat i ajudar a complir els objectius estratègics establerts.
   
 • Pressupost de tresoreria. Recull totes les sortides i entrades de diners que ha tingut l’empresa durant un període de temps. Basant-se en els resultats, és possible planificar les necessitats de tresoreria que hi haurà al llarg de l’exercici següent.
   
 • Compte de pèrdues i guanys. És una previsió dels ingressos i les despeses que tindrà l’empresa al llarg d’un període de temps. Amb aquesta informació es pot concretar quin benefici net potencial cal esperar de cara al futur i, per tant, si caldrà recórrer a fonts de finançament externes.
   
 • Pressupost de caixa. És un resum de tots els pressupostos individualitzats de cada departament, per identificar possibles incidències financeres que s’hagin d’esmenar.
   
 • Control de desviacions. Amb tots els documents anteriors, es creua la informació obtinguda i s’anticipen possibles problemes financers, cosa que permet disposar d’un temps més llarg per prendre decisions operatives que els puguin solucionar.

Pot interessar-te: Com puc millorar la liquiditat de la meva empresa?

Un cop dissenyat i fet el pla financer, s’obtindran conclusions enfocades a:

 • Les necessitats financeres reals, el cost que tenen les operacions a l’activitat diària i les necessitats d’inversió que es tindran en el futur, tant pel que fa a actius materials com immaterials.
 • Concretar si, a llarg termini, el negoci té una viabilitat econòmica suficient o si, per contra, cal reordenar els objectius i, fins i tot, els mercats en què opera i la producció.
 • Analitzar si els recursos propis de l’organització garanteixen la continuïtat i el creixement o si caldrà recórrer a altres fonts de finançament externes, com ara les que ofereix l’entitat bancària.

Pot interessar-te: Eines per al control financer de la meva empresa

Beneficis de disposar d’un pla financer

Mitjançant un pla financer, una empresa pot:

 • Evitar cometre errors en el futur. Ja que es coneix millor tant la realitat econòmica de l’empresa com la dels mercats on opera.
 • Comprovar la rendibilitat dels productes o serveis. Es tracta de potenciar els que ofereixin resultats positius o, en cas contrari, buscar possibles alternatives, com un canvi en el procés productiu.
 • Avaluar la solvència de l’empresa. Per comprendre els recursos financers que necessitarà a curt i a llarg termini.

De totes maneres, abans de fer un pla financer, és recomanable comptar amb l’assessorament professional d’un expert com el de l’entitat bancària, que pot ajudar en tot moment els empresaris a prendre la decisió més encertada i resoldre els dubtes que puguin tenir.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què convé més a la teva empresa? Deixa’t assessorar per un especialista.

-Temes relacionats-
up