planificar finanzas personales
Envia'ns suggerències
Compte
4 min del teu temps

Com pots planificar les finances personals el 2022

11/02/2022

L'inici d'any és un bon moment per fer una revisió dels ingressos i de les despeses personals, comprovar-ne les fortaleses i les debilitats i establir un pla que permeti gaudir d'una economia sanejada

Tenir una bona salut financera significa aconseguir el benestar que s'assoleix mitjançant una gestió adequada de l’economia personal i/o familiar que permeti complir objectius i afrontar imprevistos. A més, aquesta planificació de les finances augmenta la possibilitat de comptar amb suficients estalvis a llarg termini per, per exemple, comprar l'habitatge desitjat. L'inici d'any sempre marca una nova oportunitat per fer aquesta revisió dels comptes.

Com es pot mesurar, la salut financera?

Per assolir l'estabilitat i la seguretat econòmica cal posar en pràctica la simple equació de mantenir les despeses per sota dels ingressos. Els experts recomanen aplicar la regla del 50/30/20. És a dir, destinar el 50 % dels ingressos mensuals a les despeses fixes amb l'objectiu de cobrir les necessitats bàsiques, com ara l'habitatge o l'alimentació; el 30 % restant, a l'oci; i el 20 %, a l'estalvi.

 

Aplicar la regla del 50/30/20 ajuda a tenir estabilitat i seguretat econòmica

Per conèixer quin és l'estat de la salut financera personal cal quantificar:

Ingressos. Qualsevol mena d'entrada de diners a la llar: les nòmines, els ingressos derivats de treballs extres, la renda si es té un habitatge de lloguer, el cobrament de l'atur, la pensió, els ajuts o les subvencions, etc.

Despeses. Tots els desemborsaments que es facin mensualment (o anualment dividint-los en 12 mesos per conèixer la despesa mensual). Cal diferenciar les despeses segons:

  • Despeses fixes obligatòries. Aquelles que no es poden deixar de pagar ni variar el seu import com ara la hipoteca o el lloguer de l'habitatge, les despeses de la comunitat o la lletra del cotxe.
  • Despeses variables necessàries. Aquelles que es poden reduir, però no eliminar. Per exemple, els rebuts de l'electricitat i del gas, el menjar o el transport són desemborsaments necessaris per a la vida diària, però es poden disminuir. En el context actual, en què el preu de l'energia s'ha disparat, és aconsellable aplicar alguns hàbits que ajudin a reduir el consum: revisar el tipus de tarifa que es té contractada o fer servir els electrodomèstics de manera responsable, entre altres coses.
  • Despeses discrecionals. Aquelles que, en cas de necessitat, es podrien eliminar: els menjars fora de casa, les subscripcions a plataformes d’entreteniment o la quota del gimnàs, entre d'altres.

Com pots fer una planificació correcta dels ingressos i les despeses?

Totes les economies domèstiques són susceptibles d'una planificació i organització financera que permeti afrontar els reptes econòmics futurs i garantir una vida més tranquil·la. Per això és convenient:

  • Estalviar i rendibilitzar els diners

Analitzar els comptes per comprovar en què es gasten els diners i, així, saber quina despesa es pot prioritzar, reduir o eliminar. Adoptar l’hàbit d’estalviar és essencial. Però també ho és saber gestionar aquests estalvis. En un entorn de tipus baixos i d’augment de la inflació com l’actual, una gestió passiva dels estalvis pot fer que la persona perdi poder adquisitiu. Per evitar que això passi, es pot optar pels fons d’inversió. Aquest vehicle permet maximitzar els estalvis de forma diversificada i tenint en compte el perfil de risc de l'inversor.

Calculadora: descobreix quin és el cost de tenir els estalvis aturats

 

  • Revisar els deutes

Un excés de deute personal limita la capacitat econòmica. Les persones que saben manejar els seus deutes tenen una vida financera més tranquil·la, ja que no es veuen afectades pels recàrrecs o pels pagaments endarrerits. Per tant, anar cancel·lant els deutes personals fins a fer-los desaparèixer ha de ser un dels primers objectius que s'han d'afrontar. Es poden començar ordenant-los i eliminant primer els que vencen a curt termini i els que suposin més interessos com, per exemple, els deutes de targetes de crèdit o de préstecs al consum i assumir posteriorment els que suposin un càrrec més petit. També es poden ordenar segons la tensió psicològica que produeixin de més gran a més petit. D'aquesta manera, es podrà dur a terme la cancel·lació, si no total del deute, de la immensa majoria.

  • Fixar objectius

Establir els objectius financers que es volen assolir durant un període determinat i anar complint-los. Cal que siguin objectius factibles, ja que les metes poc realistes només desmotiven. Per això és recomanable aplicar l'estratègia anomenada SMART, és a dir, definir objectius específics (specific), mesurables (measurable), assolibles (achievable), rellevants (relevant) i en un temps definit (time-oriented).

  • Disposar d'un matalàs d'emergència

El Banc d’Espanya recomana tenir un matalàs econòmic, uns diners estalviats per fer front a qualsevol situació inesperada. La recomanació d'aquest organisme és que sigui suficient per cobrir entre tres i sis mesos les despeses habituals.

Eines digitals de planificació financera

La digitalització ha suposat importants avantatges per dur a terme una planificació adequada de les finances personals. La banca digital, per exemple, permet optimitzar la gestió de l’economia de manera directa, senzilla i gratuïta mitjançant el telèfon mòbil. Amb l’app del banc és possible gestionar les operacions diàries, planificar les despeses mensuals i definir projectes d’estalvi de manera individual o col·lectiva, entre d’altres.

Així mateix, la banca online connecta els usuaris amb un gestor que ofereix assessorament personalitzat tenint en compte els objectius personals i el perfil de client. També informa de les alternatives d'inversió amb una visió a llarg termini i identifica productes que s'adapten a les necessitats particulars mitjançant una òptica de gestió activa i professional del patrimoni.

Calculadora: descobreix quant estalvia la gent com tu

 

 

-Temes relacionats-
up