movi-image-saber-valor-catastral-vivienda-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Com puc conèixer el valor cadastral d'un habitatge?

01/10/2021

El valor cadastral és molt important perquè s'utilitza com a base de càlcul per a diferents impostos i pot tenir un paper clau per conèixer la quantia final que caldrà pagar per comprar un habitatge

A l'hora de realitzar algun tràmit administratiu relacionat amb l'habitatge, com ara el pagament d'impostos, és habitual sol·licitar un certificat cadastral. Què indica el valor cadastral, per a què serveix i com es calcula, existeix una altra informació d'interès en el certificat cadastral? Aquestes són preguntes freqüents que solen sorgir a qualsevol persona amb un habitatge al seu nom, i és important saber què és el valor cadastral, ja que Hisenda ho té en compte per fixar alguns impostos com ara l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), l'impost sobre successions i donacions (ISD) i l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).  

Quins elements inclou el valor cadastral?

El cadastre immobiliari no és més que un registre administratiu de béns immobles. És obligatori i gratuït inscriure-hi qualsevol habitatge al nostre nom. A més del valor monetari, inclou altres dades importants:

 • La ubicació
 • El tipus d'ús que se li dona
 • Les seves característiques principals (com ara els metres quadrats, el tipus i la qualitat de la construcció o la descripció de l'actiu)
 • El nom dels titulars
 • Una representació gràfica del bé que, normalment, sol tractar-se d'un plànol

La referència cadastral i el valor cadastral

Juntament amb la informació sobre l'immoble que apareix en el registre del cadastre, hi ha dues magnituds més. D'una banda, la referència cadastral, que és un codi únic de 20 caràcters que identifica cada habitatge. Simplement coneixent aquest codi serà possible identificar qualsevol actiu existent a Espanya, sense haver d'aportar cap dada més.

D'altra banda, hi ha el valor cadastral, que és la quantia monetària que estima l'Administració per a cada immoble, segons els diferents elements inclosos en la descripció cadastral. Però, per a què serveix el valor cadastral? Aquesta quantitat té un valor molt important tant per als ajuntaments com per als propietaris, ja que, per exemple, és la base per al càlcul d'algunes taxes municipals, com ara l'IBI.

També és summament important el valor cadastral a l'hora de comprar un habitatge, ja que aquest tributa sobre l'ITPAJD, que pot arribar a correspondre al 7 % del valor de la propietat. Aquest impost es calcula sobre la base imposable del valor cadastral, que, de vegades, pot ser més gran que el valor de compra.

Pot interessar-te: Taxació d'un habitatge: característiques, tipus i bases de valor

 

Com es calcula el valor cadastral?

Hi ha molts elements per estimar el valor cadastral d'un immoble. Entre ells, cal destacar:

 • El valor del sòl
 • La localització geogràfica del bé
 • Els costos de la construcció i la qualitat dels materials emprats
 • La productivitat de la zona i l'explotació del terreny
 • El valor de mercat en aquest moment (per regla general, el valor cadastral mai supera el valor de mercat de l'immoble, és a dir, el preu que el comprador i el venedor pacten per a la seva compravenda)
 • Les circumstàncies urbanístiques de la localitat i el tipus d'ús de l'actiu
 • El valor afegit de gaudir d'un caràcter històric o patrimonial

A més de per l'IBI i l'ITPAJD, el valor cadastral juga un paper primordial per al càlcul d'altres impostos. Cal destacar, en aquest sentit, l'IRPF, ja que Hisenda considera el valor cadastral per estimar el poder adquisitiu del propietari, el que és important, per exemple, a l'hora de comunicar si s'han dut a terme reformes en l'immoble que puguin haver afectat al seu valor.

El valor cadastral també és important per determinar la quantia que s'ha de pagar en l'ISD, l'impost sobre el patrimoni (IP) o la plusvàlua municipal.

Com puc accedir a la informació cadastral?

La informació cadastral completa d'un immoble no és de caràcter públic, si bé qualsevol persona té la capacitat d'accedir a una sèrie de dades, com ara la seva localització, la referència cadastral, l'ús que se li dona, la qualitat de la construcció o la superfície.

En canvi, el titular de l'actiu (o les persones habilitades amb la seva corresponent autorització) sí que pot consultar en qualsevol moment tota la seva informació cadastral, incloent, per descomptat, el valor cadastral del sòl i de la construcció, així com les dades personals dels propietaris.

Per poder consultar el valor cadastral del nostre habitatge, hi ha diverses possibilitats:

 • Revisar l'últim rebut de l'IBI, ja que aquí apareix reflectit el valor cadastral de l'habitatge, diferenciant el valor del sòl i el de la construcció
 • Realitzar una petició a través del web de la seu electrònica del cadastre
 • Trucar per telèfon a l'oficina del cadastre de la comunitat autònoma corresponent i identificar-se mitjançant el número de document nacional d'identitat (DNI) i del codi de referència cadastral
 • Visitar una gerència de cadastre o un punt d'informació cadastral

Com inscriure un immoble en el cadastre? És possible fer-ho de manera directa, presentant la documentació corresponent a alguna de les oficines territorials que estan situades a Espanya (a la pàgina web d'Hisenda es pot consultar la seva localització) o bé optar per anar a un notari o a un registrador de la propietat que durà a terme aquest tràmit per nosaltres.

Què passa si compro un habitatge per menys del seu valor cadastral?

El venedor d'un immoble pot establir un preu de compra de manera lliure. Ara bé, si l'adquisició d'un habitatge es duu a terme per un preu inferior al valor cadastral, és important tenir en compte que això pot tenir conseqüències fiscals.

Per al comprador, l'Agència Tributària pot fer una comprovació (fins a quatre anys després de la compra) i, amb l'aplicació dels coeficients correctors que correspongui segons la data en què es va realitzar l'operació, obligar-lo a pagar l'ITP corresponent a la diferència entre el valor de venda declarat i el valor cadastral.

Per la seva banda, el venedor està obligat a declarar en l'IRPF el guany patrimonial obtingut per la venda segons aquest valor i no el preu a què s'ha venut l'habitatge.

 

Fotografia de Charles Deluvio a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up