movi-image-utilizar-per-inversion-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
4 min del teu temps

Com s’utilitza el PER per valorar una cartera d'inversió

26/11/2020

Combinada amb altres ràtios, aporta informació molt valuosa a l'hora de prendre decisions sobre la compra d'una acció o pel que fa a la idoneïtat de subscriure un fons d'inversió, sempre que es calculi i s'analitzi de manera adequada.

Una de les frases més recordades del conegut inversor Warren Buffett assegura que “els mercats financers estan dissenyats per transferir diners de l'impacient al pacient”. Una cosa senzilla de dir, però no tan fàcil d'implementar en un context com l'actual, marcat per una elevada volatilitat als mercats i per la incertesa sobre quan es recuperarà definitivament l'economia global davant dels dubtes sobre el temps que queda perquè finalitzi la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. Per intentar aportar una mica més de seguretat als estalviadors i, sobretot, de cara a justificar si s'ha de participar o no en un fons d'inversió o comprar les accions d'una determinada companyia, hi ha mecanismes per analitzar i concretar matemàticament si, en aparença, pot ser una bona decisió. En aquest sentit, l'ajuda de professionals especialitzats, que sàpiguen calcular d'una manera adequada les ràtios oportunes és, si és possible, més decisiva que mai.

Com s’ha d’interpretar el PER

El PER (de l'acrònim anglès Price Earning Ratio) és la relació preu-benefici; és a dir, que el que mesura és com està connectat el preu al mercat de, per exemple, una acció, amb les plusvàlues que genera en un període de temps, normalment un any. La manera de calcular-lo és molt senzilla, ja que només cal dividir la capitalització borsària d'una empresa entre el seu benefici net. Per trobar el resultat concret per títol cotitzat d'aquesta entitat simplement cal trobar el quocient entre el preu per acció i el benefici net d'aquesta acció.

A més de mesurar quina és la relació preu-benefici, el PER pot servir per avançar certes tendències de futur d'una acció o d'un fons

Amb aquest càlcul, es determina si un determinat valor és car o barat en un moment donat, i la seva dada serveix, entre altres coses, per conèixer quants anys de beneficis de la companyia es necessiten per recuperar els diners invertits per la compra de l'acció. A més, el PER també pot servir per avançar certes tendències, ja que, per exemple, si s'obté un nombre molt baix, probablement està indicant que aquest títol està infravalorat i, per tant, és plausible pensar que, a curt termini, podria tenir un augment en la seva cotització. Per contra, si és alt, vol dir que està sobrevalorat, i això fa pensar que patirà una correcció als mercats.

Aquests resultats, però, poden tenir una altra lectura. És a dir, un PER baix pot indicar que els inversors estimen que els beneficis de l'empresa estan caient; mentre que, si és massa alt, pot ser que les seves plusvàlues van ser baixes per alguna causa excepcional, que caldrà analitzar per conèixer-ne el motiu. D'aquí que l'assessorament per part d'un especialista sigui especialment rellevant, ja que ell serà capaç d'avaluar amb realisme la informació d'aquestes dades per obtenir conclusions que ajudin realment a prendre decisions d'inversió. És més, el més habitual és que aquest expert no es limiti a calcular el PER actual d'una entitat, sinó que esculli diferents moments històrics rellevants per trobar dades més precises sobre el que pot succeir en relació amb una acció determinada.

Tot i que no és una ciència exacta, com a norma general, si el PER està entre el 0 i el 10 se sol interpretar com que l'acció està infravalorada o que els beneficis d'aquesta empresa estan a punt de caure; entre el 10 i el 17, el PER estaria en un nivell òptim per obtenir retorns estàndard; entre el 17 i el 25, és possible que el valor es trobi sobrevalorat o que hi hagi un aparent potencial de creixement en el futur; més enllà de 25, pot significar que la cotització de l'empresa està en fase de bombolla, amb els consegüents riscos que pot comportar invertir-hi en aquell moment determinat.

Pot interessar-te: Quina filosofia d'inversió hem d'escollir ara: creixement versus valor


Avantatges i inconvenients

No sempre és oportú utilitzar el PER per decidir sobre si s’ha d'invertir en la compra d'uns títols o per subscriure un fons d'inversió o, almenys, és probable que compensi recolzar-se en altres ràtios per analitzar-ne la idoneïtat o la no idoneïtat. El principal avantatge del PER rau en el fet que atorga una primera fotografia sobre si una empresa està o no infravalorada. Com que el seu càlcul és tan senzill, hi ha diferents pàgines web que, avui dia, ja el quantifiquen de manera automàtica (i gratuïta). No obstant això, per comprendre millor una entitat, potser ens quedem un a mica curts si ens limitem a utilitzar només aquesta eina.

Per exemple, hi ha moltes companyies que cotitzen en borsa que tenen un comportament cíclic, que significa que, en moments en què es troben a la part alta del cicle esmentat, el PER que s'obtingui pot indicar que són barates, quan en realitat no és així. El mateix passa en el procés invers; és a dir, si l'economia es deprimeix i els beneficis cauen de manera abrupta, el PER pot sortir molt elevat, de manera que, en teoria, serien unes accions cares, però la veritat és que estarien infravalorades. Un altre problema afegit és que el benefici net d'una entitat pot modificar-se comptablement per incloure en major o menor mesura les amortitzacions, per posar-ne un exemple, cosa que tindria un efecte molt rellevant en el PER que s'obtingui. D'aquesta manera, s’obtindria de nou un resultat equívoc.

Combinar el PER amb altres ràtios

En aquest sentit, el més aconsellable per obtenir informació tan útil i eficient com sigui possible de cara a prendre decisions d'inversions, és combinar el PER amb altres ràtios com, per exemple, el P/S (Price to Sales), que compara el preu de les accions d'una entitat amb la seva xifra comptable de vendes, de manera que com més elevat sigui el nombre que s'obtingui més grans seran les expectatives de creixement futures; o el P/CF (Price to Cash Flow), que té en compte el preu d'aquests títols amb el flux d'efectiu operatiu. Si surt una xifra elevada, vol dir que hi haurà més possibilitats que l'entitat creixi en els propers mesos.

També es poden destacar altres opcions, com el creixement futur dels beneficis a llarg termini, de manera que es pugui conèixer la rendibilitat de la companyia de cara al futur, cosa que també permet aventurar el seu nivell de solvència; o el procés contrari: avaluar l'acompliment històric que han tingut aquests beneficis des del passat fins al moment actual, que permet conèixer la tendència en els resultats de l'entitat.

Pot interessar-te: Rendibilitat en temps de pandèmia: com anar més enllà dels perfils 'clàssics' d'inversor


El PER en un fons d'inversió

Encara que el més habitual és analitzar el PER en relació amb la cotització d'una determinada acció, també es pot utilitzar en els fons d'inversió. El seu càlcul, en realitat, és la suma de tots els PER de la cistella de valors que componen aquest producte, tenint en consideració el pes que cada un d'ells té sobre el total en un moment determinat. De la mateixa manera que en el cas de les empreses, el més convenient és combinar aquesta eina amb altres ràtios per obtenir informació el més fidel possible i que serveixi per aportar més certeses sobre l'oportunitat que suposa subscriure o no un fons d'inversió.

Fotografia d'Austin Distel a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up