Descompte comercial: quins avantatges ofereix a la meva empresa | EDE
Descuento comercial: qué ventajas ofrece a mi empresa
Envia'ns suggerències
Petita empresa
4 min del teu temps

Descompte comercial: quins avantatges ofereix a la meva empresa

23/05/2023

Mitjançant un descompte comercial, una empresa pot aconseguir finançament a curt termini d’una manera ràpida i flexible.

Qualsevol empresa sol necessitar tard o d’hora finançament a curt termini per atendre despeses inesperades o incrementar els seus nivells de liquiditat, de manera que pugui atendre els seus compromisos de pagament. A més de solucions més esteses i habituals, com ara una línia de crèdit o un préstec, les companyies compten amb altres alternatives, com és el cas del descompte comercial, en què es presenta un títol de crèdit a una entitat financera perquè anticipi l’import del crèdit que encara no ha vençut. El descompte comercial és una font de finançament ràpida per a les empreses, flexible i sol requerir de menors garanties per obtenir-lo que en el cas d’altres productes financers.

Què és el descompte comercial

El descompte comercial és un tipus de finançament del capital circulant a curt termini en què un client presenta un títol de crèdit a una entitat financera, habitualment un banc, perquè li anticipi l’import del crèdit que encara no ha vençut. D’aquesta manera, es cedeix el dret del crèdit, és a dir, la gestió dels drets de cobrament, al deutor, a canvi del total dels diners menys els interessos que es generen en l’operació i les despeses de gestió.

Aquests drets de cobrament es poden instrumentar, per exemple, mitjançant pagarés, factures, lletres de canvi o pagaments domiciliats. Abans d’acceptar l’operació, el banc realitza un estudi sobre la solvència del deutor per descartar que existeixi una probabilitat d’impagament massa elevada.

Pot interessar-te: Gestió financera de la teva empresa: com millorar-la?

En el cas de Banc Sabadell, el seu servei de descompte comercial:

  • Bestretes de càrrecs directes SEPA, de manera que una empresa pot aconseguir un crèdit immediat, així com la gestió del cobrament de les seves vendes mitjançant la seva comunicació al banc per mitjans informàtics, ja sigui en suport magnètic o des de la banca a distància.
  • Descompte comercial d’efectes físics, fet que permet a una companyia transformar els seus efectes comercials (lletres i pagarés canviaris, pagarés de c/c i pagaments domiciliats) en liquiditat immediata en unes condicions assequibles.

Tipus de descompte comercial

Existeixen diferents classificacions dels descomptes comercials. Segons la seva freqüència d’ús, cal destacar dos tipus:

  • Línia de descompte permanent. S’estableix una data fins la qual el banc manté el compromís de realitzar el descompte, que sol ser d’un any. En qualsevol cas, es reserva el dret a rebutjar algunes operacions si considera que no tenen una viabilitat econòmica adequada.
  • Descompte circumstancial. No es fixa una data límit, sinó que l’empresa pot anar sol·licitant al banc successius descomptes comercials segons les necessitats de finançament a curt termini que tingui.

També poden classificar-se els descomptes comercials d’acord a les comissions que s’hi apliquen:

  • Ordinari. Es descompta de cada import anticipat tant les comissions com els interessos.
  • Forfait. Només s’aplica interès sobre l’import anticipat i no s’apliquen comissions.

Pot interessar-te: Quin tipus de finançament s’adapta millor a la meva empresa?

Avantatges del descompte comercial

Els principals avantatges per a una empresa de recórrer al descompte comercial són:

  • És una alternativa de finançament a curt termini de fàcil accés.
  • Proporciona liquiditat de manera immediata.
  • Consumeix poques garanties.
  • Afavoreix un estalvi en administració, despeses i en temps de desplaçaments, ja que es poden gestionar amb el banc de manera online. En el cas de Banc Sabadell, des de la banca digital, accedint a ‘Totes les opcions – Cartera d'efectes’, és possible sol·licitar un descompte comercial, així com comprovar la situació de tots els que ja s’haguessin sol·licitat prèviament.

A més d’aquests beneficis, cal tenir en compte alguns inconvenients, com ara que el descompte comercial sol ser més car per a la companyia que el sol·licita que altres possibles vies de finançament i que exigeix un important control administratiu per a la seva comptabilització.

En qualsevol cas, és clau comptar amb l'assessorament professional d'un gestor del banc abans de decantar-se per una opció de finançament o per qualsevol mesura relacionada amb la gestió financera d’una empresa, ja que resoldrà qualsevol dubte i aconsellarà què és el més adequat segons la situació.

Vols que un expert t’aconselli sense cap mena de compromís sobre què li convé més a la teva empresa? Deixa’t  assessorar per un especialista.

-Temes relacionats-
up