movi-image-prestamo-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

En què es diferencia un préstec al consum d'una hipoteca?

Wed Nov 17 16:53:23 CET 2021

Per finançar la compra de béns i de serveis, els bancs ofereixen diferents tipus de productes, cadascun amb les seves característiques, garanties i requisits, que influeixen tant en el tipus d’interès que suporten com en la quantia final que ha de pagar pel client.

Quan una persona planeja dur a terme un desemborsament econòmic important, com és la compra d'un habitatge, sol plantejar-se sol·licitar tota la informació necessària sobre diferents productes que l'ajudin a finançar l’operació, pensant que es tracta de productes similars. No obstant això, hi ha diferències importants entre ells, com és el cas d'una hipoteca o d'un préstec al consum, en àmbits com el procés de sol·licitud, el tipus d'interès o els mecanismes de devolució del capital. Totes aquestes diferències influeixen tant en les quotes a pagar pel client com en la quantitat de diners finals que haurà d'abonar.

Característiques dels préstecs al consum

Els préstecs al consum es fan servir per finançar un ampli ventall d'operacions econòmiques, que poden estar relacionades, per exemple, amb el lleure, amb la inversió, amb la reforma d'un habitatge o amb finalitats educatives. Tenen una sèrie de característiques que els diferencien d'altres opcions de finançament:

  • Tenen un tipus d’interès més elevat que en el cas de les hipoteques o dels crèdits.
  • Són d’una quantia no gaire elevada, ja que no estan pensats per a desemborsaments importants, com ara la compra d'un habitatge.
  • Els requisits de solvència econòmica són menys estrictes que en el cas dels préstecs hipotecaris.

A més dels préstecs al consum habituals, en els darrers anys també han començat a comercialitzar-se micropréstecs, que es caracteritzen perquè es presta una quantitat de diners a molt curt termini i amb condicions molt accessibles. Principalment se solen sol·licitar per a la compra de béns de consum.

Característiques d'una hipoteca

Una hipoteca és el producte de finançament dissenyat específicament per adquirir un immoble, que és, probablement, la decisió econòmica més important que pren un individu al llarg de la seva vida. El principal aval en un préstec d'aquestes característiques és el propi habitatge la compra del qual està finançant.

Destacat: Una hipoteca és el producte de finançament dissenyat específicament per adquirir un immoble

Hi ha dos tipus d’hipoteques:

  • Hipoteca a tipus fix, en què l'interès no varia durant tot el contracte hipotecari i, per tant, la quota mensual es manté sense canvis.
  • Hipoteca a tipus variable, referenciada a un índex, que a Espanya sol ser l’Euríbor, i les quotes del qual varien en funció de l'evolució d'aquest indicador, que es revisa cada sis o dotze mesos.

A mig camí entre tots dos tipus, es troben les hipoteques a tipus mixt, que combinen un tipus fix amb un altre a tipus variable.

Calculadora: Descobreix què t’interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 

Diferències entre un préstec al consum i una hipoteca

  • L'actiu que financen

Els préstecs al consum financen béns o serveis que una persona no pot adquirir a través dels seus estalvis personals en un moment donat; les hipoteques es destinen majoritàriament a comprar immobles. Cal destacar, a més, que mentre en un préstec al consum l'actiu que es finança sol perdre valor amb el pas del temps, en una hipoteca l'habitatge ho sol mantenir o, fins i tot, tendeix a revalorar-se amb el pas dels anys.

  • Les garanties

Tot i que en tots dos casos es podria haver d'arribar a respondre amb tots els béns del client, només en una hipoteca el banc es troba davant de la resta de creditors en l'execució de la garantia (que sol ser el mateix habitatge).

  • Els requisits

Per regla general, un banc sol finançar en una hipoteca al voltant del 80 % del valor de taxació de l’immoble, com a màxim. A més, és habitual que el diners destinats al pagament de la hipoteca no superi el 30 % dels ingressos mensuals del titular.

En el cas dels préstecs al consum, el principal requisit que ha de complir el sol·licitant és tenir un bon historial creditici així com una situació econòmica estable, de manera que es garanteixi que podrà abonar els pagaments del préstec en els terminis acordats. Altres factors que són rellevants per a la concessió d'un préstec al consum són la quantia total, el motiu de la sol·licitud o l'estabilitat laboral.

Pot interessar-te: Quins són els requisits per demanar una hipoteca?

 

  • Les despeses

Les hipoteques impliquen més despeses que els préstecs al consum, ja que la quantia total a finançar sol ser substancialment més gran. Entre altres conceptes, cal sumar-hi, per exemple, la taxació de l'habitatge, el pagament de l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD) o el cost de la notaria.

Calculadora: Descobreix quines són les despeses associades a la compra d'un habitatge

En qualsevol cas, abans de contractar un préstec al consum o un hipotecari és recomanable comptar amb l'assessorament professional d'un expert de confiança com el de l'entitat bancària, que podrà aconsellar sobre allò que més convingui d'acord amb cada situació econòmica particular i respondrà qualsevol dubte que sorgeixi.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

 

Fotografia de Cup of Couple a Pexels
-Categories i etiquetes-
up