movi-image-socio-empresa-1
Envia'ns suggerències
Socis i Empleats
3 min del teu temps

És el moment de fer que entri un nou soci a lʼempresa?

Ben poques coses imposen més respecte a un empresari que lʼentrada dʼun nou soci en el capital de la companyia. Aquesta és una de les raons per les quals la majoria de pimes prefereixen buscar altres fórmules de finançar-se, com demanar préstecs o emetre deute, cosa que no passa en altres països com els Estats Units.

Quan buscar un nou soci per a lʼempresa

Com saber si lʼempresa necessita un nou soci? En el primer dels casos, els mateixos comptes de lʼempresa tindran la resposta. Si els números no quadren però el negoci funciona, una injecció de capital pot proporcionar el temps necessari per resoldre els problemes de caixa. La solució seria buscar un nou soci inversor capitalista.

Més enllà dʼaquests problemes, hi ha altres moments en què ampliar capital o buscar nous socis pot ajudar lʼempresa. Aquests en són els exemples més comuns:

 • Expansió del negoci. Has trobat una nova línia de productes i no disposes de recursos per desenvolupar-la? Ampliar capital per mitjà de lʼentrada dʼun inversor et proporcionarà els diners que necessites.
 • Internacionalització de lʼempresa. Per arribar a nous mercats fan falta diners i coneixements. Un soci capitalista tʼaportarà el primer i un soci no financer et pot ajudar amb el segon punt. Bàsicament, es tractaria dʼintroduir a lʼempresa el soci que sʼencarregarà de lʼexpansió internacional a la zona escollida perquè hi aporti coneixements, contactes i fins i tot recursos propis. Dʼaquesta manera, lʼempresa estalvia costos i guanya un soci altament motivat.
 • Renovació tecnològica. Hi ha empreses que necessiten fer un salt tecnològic, i una manera dʼaconseguir-ho és afegir un soci tecnològic al negoci. Aquest pot aportar capital o, com és més habitual, tecnologia i know how a la companyia. Això seria un altre exemple de soci no financer.
 • Un canvi de direcció. Un altre tipus de soci no capitalista és el soci executiu. Com indica el seu nom, sʼencarregarà dʼajudar en la gestió de lʼempresa, complementant els teus coneixements com a director del negoci, entre dʼaltres coses. Aquest tipus de perfils solen ser professionals amb experiència acreditada que es posen als comandaments del negoci a canvi dʼuna participació, i a vegades també per temps limitat.
 • Millora de la producció. Aquesta és una de les especialitats dels socis industrials, que poden ser-ho en producció, comercialització o logística. Gràcies a aquests socis és possible dʼaccedir a nous recursos, formes de treballar i coneixements específics en àrees crítiques per a lʼempresa.
 • Motivar els empleats. I si el teu nou soci estigués més a prop del que et penses? Moltes grans empreses ofereixen retribució variable als empleats i directius en forma dʼaccions de lʼempresa. Aquesta política és una mica més arriscada en una pime, però pot servir per retenir talent i augmentar la implicació dels treballadors. La clau és tenir clar com es farà aquest lliurament (amb inversió per part del treballador, com a premi o a canvi de treball) i quina serà aquesta participació (hauria dʼanar dʼacord amb la seva importància en lʼempresa). En fer-ho, sʼha de tenir clar que el treballador tindrà el dret dʼinformació si el seu percentatge supera el 5%.

 

movi-image-socio-empresa-3

 

 

Aquests són alguns dels exemples en què un nou soci pot ajudar lʼempresa, però nʼhi ha dʼaltres. En el cas concret de startups buscar aliances és clau per la falta de recursos.

En realitat, qualsevol moment és bo per integrar un nou soci. I és que amb la seva incorporació es repartirà millor el risc de lʼempresa i tindràs accés a diners o a recursos nous.

Claus per encertar-la amb el nou soci

Més enllà del moment, perquè la incorporació del nou soci funcioni sʼhan de tenir clars els objectius del canvi i quines seran les atribucions de lʼaccionista. Un estudi de ʽMIT Technology Reviewʼ destaca que les tres característiques que els emprenedors dʼèxit busquen en els seus companys són complementarietat, un grau dʼimplicació similar al seu i bona comunicació.

El primer és el punt més important, sobretot per a empreses petites amb un estil de direcció molt personalista. Si ets creatiu, una persona més detallista o analítica pot ser el complement perfecte. Passa el mateix si tens diners per invertir, però no experiència o contactes. Un soci molt similar farà que els rols i les tasques es dupliquin. Estarà més en sintonia amb lʼempresa, però provocarà problemes dʼintegració.

També és important que, abans dʼampliar capital, sàpigues quin rol vols que ocupi el soci a lʼempresa i quina quota de poder tindrà. Així, aquest soci pot tenir o no veu i vot en el consell, amb major o menor implicació, cas en el qual sol ser necessària una forta política de dividend.

 

movi-image-socio-empresa-2

 

 

El pacte societari, la forma de protegir lʼempresa

El pacte de socis és un document signat pels socis de lʼempresa que serveix per regular qüestions clau sobre el seu funcionament. Aquesta eina se sol implementar en constituir lʼempresa o quan un nou soci entra a formar part de la societat.

El pacte de socis regula la relació interna dels socis i serveix per evitar disputes sobre qüestions clau:

 • Els òrgans dʼadministració i la forma dʼadoptar acords, des de drets de veto fins a com es prendran les decisions.
 • Clàusules de permanència. Són habituals quan un inversor sʼincorpora a lʼempresa. Una de les raons per apostar per un projecte sol ser lʼequip gestor. El pacte de socis pot establir períodes mínims de permanència un cop signat lʼacord dʼinversió.
 • Clàusules per a lʼentrada i la sortida dels socis. Imagina que un dels teus socis vol vendre la seva participació a un inversor. El pacte de socis recollirà la forma en què pot fer-ho, quan i els drets de la resta de socis. En aquest punt és habitual dʼincloure opcions dʼadquisició preferent per a la resta dʼemprenedors i fórmules del tipus drag alone o tag alone.
 • Clàusules de dividend preferent, que asseguren que lʼinversor tindrà un retorn de la inversió sempre que lʼexercici es tanqui en positiu.
 • Clàusules de no competència. Aquest tipus de clàusules impedeix que un soci pugui anar-seʼn a una empresa de la competència o crear una companyia dins del mateix sector durant un temps concret després dʼabandonar la companyia. Són més habituals en formar la companyia o amb socis no capitalistes.

Al final, aquest tipus de pactes són una protecció si has dʼampliar lʼempresa amb un nou soci i no lʼencertes a lʼhora dʼescollir-lo. En aquest sentit, no reunir lʼequip adequat és la raó per la qual fracassen un 23% de les empreses, segons un estudi de CB Insights.

Com acabes de veure, tan important és tenir clar quan incorporar un nou soci com fer-ho de forma adequada. Només així podràs assegurar el futur de la teva empresa.

 

 

 

 

 

Fotografia de Rawpixel a Unsplash
-Temes relacionats-
up