movi-image-impuesto-sociedades-cuando-paga-1
Envia'ns suggerències
Socis i Empleats
3 min del teu temps

Impost de Societats i COVID-19: com i quan es paga?

25/06/2020

La normativa aprovada pel Govern estableix que a la pràctica es mantenen els terminis habituals per a la declaració de l’Impost de Societats, però inclou la possibilitat de realitzar una rectificació posterior sense recàrrecs

El passat 1 de juliol va començar la campanya de l’Impost de Societats a Espanya. Aquest any, el pagament d’aquest impost per part de les empreses està marcat per les mesures adoptades pel Govern a causa de la crisi de la COVID-19. 

Entre la bateria de canvis normatius introduïts per l’Executiu espanyol, a través del Reial Decret –Llei 19/2020 del 27 de maig, el Ministeri d’Hisenda permetrà les empreses abonar l’Impost de Societats en el termini previst, és a dir, els 25 primers dies de juliol, encara que no comptin amb els comptes anuals tancats. De la mateixa manera, es podrà realitzar una segona autoliquidació abans del 30 de novembre, una vegada que la societat hagi pogut, finalment, aprovar els seus comptes. 

Un primer termini ordinari: de l’1 al 25 de juliol

Per norma general, abans que el coronavirus irrompés en les nostres economies, les empreses havien de presentar la corresponent declaració per a l’Impost de Societats en el termini comprès entre els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu: és a dir, entre l’1 i el 25 de juliol. 

En un context preCOVID-19, les empreses havien d’aprovar els seus comptes abans del 30 de juny, la qual cosa volia dir que, quan començava la campanya de la declaració de l’Impost de Societats l’1 de juliol, els resultats de l’empresa ja estaven aprovats. D’aquesta manera, a la declaració s’hi podien consignar correctament les dades essencials del fet imposable, els seus elements i altres circumstàncies, ajustant-se a la comptabilitat.

No obstant això, la crisi de la COVID-19 ha ampliat el termini que tenen les empreses per tancar els seus comptes, fet que influirà directament en la declaració de l’Impost de Societats. En el cas de les societats cotitzades, s’entén com a comptes tancats, els comptes auditats; en el cas de la resta de contribuents, els comptes auditats, els formulats per a l’òrgan corresponent, o la comptabilitat disponible portada d’acord amb allò que preveu el Codi de Comerç. En aquest sentit, si una vegada conclòs el termini de presentació de l’Impost els comptes anuals no estan tancats, l’empresa procedirà a realitzar la declaració amb els comptes anuals disponibles. 

Pot interessar-te: Com afecta les empreses la finalització de l’estat d’alarma?


Segon termini: abans del 30 de novembre

En el cas que l’autoliquidació de l’Impost que resulti dels comptes anuals aprovats per l’òrgan corresponent difereixi de la presentada prèviament, els contribuents presentaran una nova autoliquidació abans del 30 de novembre de 2020.

La nova autoliquidació tindrà la consideració de complementària si d’aquesta en resulta una quantitat a ingressar superior o una quantitat a tornar inferior a l’autoliquidació anterior. En aquest cas, generarà interessos de demora des de l’endemà de la finalització del termini previst (en aquest cas, el dia 27 de juliol), però no s’hi aplicaran recàrrecs. 

En la resta de casos, aquesta segona declaració tindrà el caràcter de rectificació de la primera, i produirà efectes des de la seva presentació, sense necessitat de resolució de l’Administració Tributària sobre la seva procedència. En aquests supòsits, no serà aplicable allò que preveu a la Llei General de Tributs i a l’RD 1065/2007 sobre rectificació de declaracions. 

Si després de realitzar aquesta segona declaració, el resultat és una quantitat a tornar, la norma contempla dos supòsits: 

  • La quantia de devolució que no es correspon amb un ingrés realitzat en la declaració original només generarà interessos de demora en favor del contribuent a partir dels sis mesos següents al 30 de novembre de 2020.
  • La quantia de devolució conseqüència d’un ingrés efectiu en l’autoliquidació anterior generarà interessos de demora des de la finalització del termini original de presentació de la declaració (27 de juliol de 2020). 
-Categories i etiquetes-
up