movi-image-impuesto-transacciones-sucesiones-2022-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Impost de Transmissions i Successions: així es calcularà el valor de referència dels immobles a partir de 2022

30/09/2021

Amb l'aprovació de la Llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, el valor de referència dels immobles serà el que marqui el cadastre i no el valor real, com fins ara

L'aprovació del Projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal porta novetats per al sector immobiliari. Aquesta norma inclou un canvi en la base imposable de diversos impostos amb l'objectiu de donar més seguretat jurídica. I, entre ells, es troben l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i l'impost de successions i donacions.

L'aprovació d'aquesta normativa comporta l'aplicació d'un nou valor de referència dels béns immobles. Fins ara, la base imposable d'aquests impostos era el valor real, un valor que s'equiparava al preu de compravenda o a un valor objectiu assignat per les comunitats autònomes en funció de factors com ara el preu de la zona.

Amb l'entrada en vigor d'aquesta llei, el valor de referència serà el valor de mercat, és a dir, el que marqui la Direcció General de Cadastre i, per tant, es convertirà en la base imposable dels tributs patrimonials esmentats. No obstant això, aquest nou valor no pot superar mai el valor de mercat, per tant, el seu ús com a base imposable no hauria d'implicar un augment de la tributació, tal com s'assenyala en el mateix document de la norma.

Quins canvis introdueix la nova llei?

El valor de referència que fixi el cadastre per a cada immoble es definirà a partir de diversos factors, com ara el dels preus de totes les compravendes d'immobles degudament realitzades i formalitzades. De la mateixa manera, es faran valoracions individualitzades tenint en compte les característiques de cada actiu, entre les quals s'inclouen la qualitat de la construcció, l'antiguitat o l'estat de conservació.

En aquest sentit, cal tenir en compte que el valor de referència és diferent del valor cadastral, de manera que la norma no afecta els impostos que fan servir aquest valor cadastral com a base imposable. Per exemple, l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l'impost sobre béns immobles (IBI) o l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

No obstant això, aquesta nova regla serà també aplicable a l'impost sobre el patrimoni per a aquells immobles en l'adquisició dels quals s'hagi aplicat la base imposable del valor de referència del cadastre.

Pot interessar-te: Taxació d'un habitatge: característiques, tipus i bases de valor

 

Quan entra en vigor?

El mercat immobiliari s'està recuperant a bon ritme de les conseqüències derivades de la COVID-19. Al tancament de maig, l'acumulat total de compravendes d'habitatges era de 219.514, el que suposa un 41,8 % més que en el mateix període de 2020 i un 2,25 % menys que les registrades els mateixos mesos de 2019, any anterior a l'esclat de la pandèmia. La pandèmia també ha fet augmentar el nombre d'habitatges transmesos a través d'herències, que va assolir al maig la segona xifra mensual més alta, amb 17.810.

No obstant això, totes aquestes transmissions de la propietat que s'estan duent a terme no es veuran afectades pel canvi fiscal. I és que la Llei entrarà en vigor a partir del l'1 de gener de 2022. És a dir, el nou càlcul del valor de referència només afectarà aquells que adquireixin, heretin o rebin una donació a partir de l'any que ve i que, per tant, hagin de tributar per l'impost corresponent.

Pot interessar-te: Puc vendre casa meva si l'he heretat?

 

 

Fotografia de Kindel Media a Pexels
-Temes relacionats-
up