movi-image-lavanguardia-euribor-negativo-hipoteca-elegir-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

L'euríbor es manté en negatiu: quina hipoteca convé triar?

20/09/2021

Cada tipus d'hipoteca s'adapta a un perfil de client. Segons el nivell d'endeutament, d'estalvis o de l'educació financera, convindrà més un tipus de préstec o un altre

Signar una hipoteca per comprar un habitatge implica tenir en compte tres elements principals: el capital o la quantitat de diners que l'entitat presta al comprador per adquirir la casa, el termini o el període de temps en el qual s'han de retornar aquests diners, i la quota mensual més els corresponents interessos que caldrà pagar cada mes. Del tipus d'interès que es triï en dependrà que la hipoteca sigui a tipus fix, a tipus variable o a tipus mixt.

A l'hora d'analitzar quin tipus d'interès és millor, cal tenir en compte, entre altres elements, el comportament de l'euríbor. L'evolució d'aquest índex de referència, que actualment es manté en valors negatius, fa que moltes persones es plantegin quin tipus d'hipoteca els convé més. Per prendre aquesta decisió, és recomanable conèixer quines diferències hi ha entre una hipoteca a tipus variable i una a tipus fix.

Variable: puja i baixa

L'euríbor –acrònim d'Euro Interbank Offered Rate– és l'índex de referència utilitzat per establir les condicions d'una hipoteca a tipus variable. Es publica diàriament i indica el tipus d'interès mitjà a què les entitats financeres es presten diners en el mercat interbancari de l'euro. Es calcula usant les dades dels principals bancs que operen a Europa i el seu valor pot ser a diferents terminis: a una setmana, a un mes, a tres mesos, a sis mesos i a dotze mesos. Aquest últim, l'euríbor a 12 mesos, és el que s'aplica normalment, un tipus d'interès oficial del mercat hipotecari. Al final de cada mes, es fa una mitjana del valor de l'euríbor a 12 mesos que s'ha publicat diàriament i així s'obté l'euríbor a 12 mesos del mes que correspongui.

Una vegada que es té aquesta dada, és possible calcular l'interès d'una hipoteca a tipus variable, en sumar el referencial (l'euríbor) i el diferencial, que és un percentatge fix que el banc cobra per prestar els diners (euríbor + 1,20 %, per exemple). Atès que aquest índex a 12 mesos d'agost va tancar en -0,498 % s'obté un interès del +0,702 %, que és el que s'aplicarà fins a l'any següent, en el qual es recalcularà, bé a l'alça o a la baixa, el tipus d'interès depenent de com evolucioni l'euríbor.

L'interès d'una hipoteca a tipus variable es calcula sumant el referencial (l'euríbor) i el diferencial, que és un percentatge fix que el banc cobra per prestar els diners

Hipoteca a tipus fix: quotes estables

Una altra opció a l'hora de comprar un habitatge, és contractar una hipoteca a tipus fix, en la qual l'interès es manté constant durant tota la vida del préstec. La quota mensual que paga el comprador sempre és la mateixa, ja que no depenen de l'evolució de l'euríbor. «Fa menys de 10 anys aquest tipus d'hipoteques era molt residual. Era impensable que es contractessin més del 9 % o del 10 % de les hipoteques a tipus fix, i en canvi, ara ja superen el 50 %. El gran avantatge per al propietari és que tenen sempre la mateixa quota. A més, cal tenir en compte que, amb l'efecte de la inflació, els deutes a efectes reals valen menys a mesura que passa el temps, de manera que els 500 euros que es paguen per una hipoteca avui, d'aquí a 10 anys, seran 500 euros a efectes nominals, però no a efectes reals. És a dir, costarà menys assumir aquesta despesa», puntualitza Pau Antoni Monserrat, professor d'Economia Financera a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Hipoteca mixta: millor a l'inrevés

Una tercera possibilitat és optar per la fórmula mixta, que combina un període inicial (normalment 5 o 10 anys) amb un tipus d'interès fix, en el qual les quotes són estables; amb un tipus d'interès variable (en els següents 20 anys), en el qual les quotes canvien segons l'evolució de l'índex de referència, l'euríbor.

Un tipus d'hipoteca per a cada perfil

En aquests moments en què l'euríbor es manté en negatiu, quin tipus d'hipoteca és aconsellable contractar? Tot dependrà de la capacitat econòmica i de l'educació financera del comprador, entre altres aspectes. Monserrat assegura que «si es tracta d'una família tipus amb ingressos estables, i amb una bona educació financera per saber quan invertir o desinvertir, el millor és una hipoteca a tipus fix. En l'actualitat, contractar una hipoteca a tipus fix a l'1 % o al 2 % a 30 anys és un benefici pel que fa al nivell de seguretat. El binomi seguretat- preu resulta perfecte», especifica. La hipoteca a tipus fix és adequada per a un perfil de client que prioritza la seguretat de pagar cada mes la mateixa quota, independentment de les pujades i baixades de l'euríbor, amb la tranquil·litat que això suposa.

Mentre que la hipoteca a tipus variable és recomanable per a un altre perfil de client. «Sobretot, té sentit per a algú que té coneixements en la matèria, que és capaç de seguir l'euríbor, que coneix que la tendència ara és a la baixa, però que en un futur pot pujar. En definitiva, algú amb coneixement financer. I que, a més, disposi d'estalvis i una hipoteca amb una quota baixa en relació amb els seus ingressos, que no estigui sobreendeutat. Això últim li donarà la flexibilitat de poder pagar una quota de 500 euros ara i, d'aquí a 10 anys, si l'euríbor puja, de 800 euros, perquè no ha demanat una hipoteca la quota mensual de la qual sigui del 40 % dels seus ingressos actuals sinó una altra per un import inferior», explica Monserrat.

Calculadora: descobreix què t'interessa més, si la hipoteca a tipus fix o a tipus variable

 

 

Fotografia de Pablo García Saldañ a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up