movi-image-impacto-reglamento-finanzas-sostenibles-1
Envia'ns suggerències
Sostenibilitat
4 min del teu temps

L'impacte del nou reglament sobre finances sostenibles en els fons d'inversió

10/08/2021

La informació sobre sostenibilitat serà molt més transparent a partir d'ara en els mercats europeus, afavorint que els inversors minoristes comprenguin amb més claredat el pes dels criteris ESG en els actius

La inversió sostenible continua creixent amb força a Europa. D'acord amb les estimacions de l'Associació Europea de Fons d'Inversió i Gestió d'Actius (EFAMA), els actius de fons d'inversió que operen al continent sota criteris ESG (Environmental, Social, i Governance, per les seves sigles en anglès), van augmentar el 2020 un 37,1 %, fins als 1,2 bilions d'euros (des 2016, els fons de renda variable sostenible s'han disparat un 197 %). La xifra és, fins i tot, més cridanera, si es compara amb l'evolució dels fons no ESG, que van avançar un 4,8 %. En els últims cinc anys, el nombre de fons sostenibles ha crescut a un ritme dues vegades més gran que el dels fons no ESG.

Segons aquesta entitat, aquest tipus d'actius aporta als partícips inversions duradores, emparades per estímuls legals i jurídics que s'implementen des de les administracions per fomentar els productes que afavoreixen el medi ambient. A més, la seva menor exposició als sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia augmenta el seu atractiu per a diversificar el risc dins de les carteres.

En aquesta línia, el passat 10 de març, la Unió Europea (UE) va posar en marxa el Reglament Europeu sobre Divulgació de Finances Sostenibles (SFDR, per les seves sigles en anglès), que pretén establir al mercat una informació més transparent sobre els criteris ESG, contribuint al fet que, especialment, els petits inversors, augmentin la seva confiança sobre aquests actius, propiciant, al seu torn, un major creixement. Aquest reglament estableix normes harmonitzades per a les entitats que participin en el mercat sobre la integració dels riscos de sostenibilitat o sobre l'anàlisi dels impactes, positius i adversos, de la inclusió de la sostenibilitat en els seus processos.

El nou reglament fomenta una informació més transparent, propiciant una major confiança entre els inversors minoristes

Objectius de llarg termini

La UE compta amb un Pla d'Acció sobre Finances Sostenibles, que va ser presentat per la Comissió Europea al març de 2018 com a part dels esforços de la Unió dels Mercats de Capitals (UMC) per potenciar el paper de les finances en la construcció d'una economia que permeti assolir els reptes fixats en l'Acord de París i en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides (ONU). Dins d'aquest pla, un dels punts fonamentals és la taxonomia de les finances sostenibles, que té com a palanca essencial servir d'ajuda a les empreses i als agents del mercat financer a definir quines activitats són considerades sostenibles. Aquesta taxonomia es fonamenta en els estàndards de les Línies Directrius de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per a empreses multinacionals i en els Principis Rectors sobre les empreses i els Drets Humans de l'ONU.

Des d'una òptica financera, la Comissió Europea s'ha fixat com a objectius l'ampliació de la taxonomia sobre sostenibilitat a totes les indústries i els sectors econòmics, l'elaboració d'una classificació que identifiqui les activitats que major impacte negatiu generen per al planeta, l'actualització de la directiva d'informació no financera per augmentar la transparència i el desenvolupament de proves de resistència que considerin els riscos derivats del canvi climàtic.

Amb aquests objectius sobre la taula, dels quals el nou SFDR és un pas més, la UE vol que es reorientin els fluxos de capitals cap a les activitats que generin menys emissions, amb dues fites climàtiques clau per al llarg termini: complir amb els objectius de reducció de CO2 per 2030 i aconseguir, en 2050, que s'eliminin completament les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle en el continent. Les primeres divulgacions sobre els objectius de mitigació del canvi climàtic i d'adaptació al canvi climàtic s'han de fer abans de 2022.

Efectes en els fons d’inversió

A partir d'ara, les entitats gestores hauran de revelar si consideren els riscos de sostenibilitat en el procés d'inversió, sota el paraigua de reforçar la protecció dels inversors finals i millorar la informació que se'ls ofereix. En aquest sentit, les empreses cotitzades establertes a la UE estan obligades, a partir de 2022, a comunicar quina part de la seva facturació, tant pel que fa als ingressos com amb relació a les despeses, es recullen dins de la taxonomia de finances sostenibles (les entitats no europees no tindran l'obligació legal de proporcionar aquesta informació, almenys, de moment).

D'aquesta manera, els gestors dels fons d'inversió centrats en sostenibilitat podran comunicar el percentatge de la cartera destinat a actius ESG, encara que, de moment, el nou Reglament no estableix el mínim que hauran de suportar per ser considerats o no com sostenibles. A més, la legislació incorpora l'obligació d'establir un major nivell de detall per avaluar les activitats, segons criteris tècnics de selecció. De fet, la Comissió Europea també està valorant la creació d'una plataforma digital per a tota la UE per afavorir l'accés gratuït a la informació financera i no financera de les empreses per als inversors minoristes.

Pot interessar-te: Tres passos perquè els inversors ESG coneguin els riscos i oportunitats sostenibles de les empreses

En virtut de tot això, les entitats gestores que promoguin inversions sostenibles han d'incloure a la seva web i en la documentació contractual la informació prevista en el reglament, actualitzant els fullets dels seus fons d'inversió per adaptar-los als nous riscos de sostenibilitat. Per facilitar el procés, des de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) s'ha desenvolupat un procediment simplificat amb l'objectiu de propiciar una incorporació més àgil de la informació als fullets que ja es troben registrats.

Es troba en fase de desenvolupament la creació d'una ecoetiqueta que hauran d'incorporar tots els fons que es comercialitzin a Europa

La meta final és que s'acabi desenvolupant, a mitjà termini, una ecoetiqueta europea per fons d'inversió minoristes, que ja es troba en fase de desenvolupament. L'exemple a seguir és el de l'informe sobre l'Estàndard de Bons Verds, que, el 2020, va publicar el Grup d'Experts Tècnics de la UE en Finances Sostenibles, i que estableix diferents recomanacions per a l'establiment d'un pla de certificació voluntària per part de les entitats.

El Reglament, de fet, identifica com a participants del mercat no només a les entitats gestores i a les empreses cotitzades, sinó a altres entitats com les empreses de serveis d'inversió, els fons de pensions d'ocupació o les asseguradores que ofereixin productes d'inversió basats en assegurances . De fet, en el cas concret dels assessors financers, aquests hauran de revelar als consumidors informació sobre ESG, comunicant als seus clients si integren aquests riscos en el seu procés d'assessorament sobre les inversions que aconsellen.

Pot interessar-te: Com ha influït la COVID-19 en el debat sobre les finances sostenibles

 

 

 

Fotografia de Scott Webb a Unplash
-Categories i etiquetes-
up