movi-image-moratoria-hipotecaria-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
3 min del teu temps

Moratòria hipotecària, tot el que cal saber

06/04/2020

La crisi del coronavirus (COVID-19) ha impulsat mesures com la moratòria en el pagament hipotecari per als col·lectius vulnerables

Arran de la pandèmia del coronavirus (COVID-19), moltes famílies, autònoms i empresaris en situació de vulnerabilitat s’han vist incapaces de fer front al pagament de la hipoteca. És per això que, a través del Reial decret llei 8/2020 i el Reial decret llei 11/2020, el Govern permet “una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries”. Què és i com se sol·licita?

Què és la moratòria de la hipoteca

La moratòria en un pagament implica un ajornament en el temps. Aquesta moratòria hipotecària es va plantejar en principi amb una durada d’un mes i va ser ampliada a tres mesos pel Reial decret llei 11/2020. Així, aquells que la sol·licitin i els sigui concedida podran ajornar-ne el pagament en el temps.

Pot interessar-te: Sol·licita la moratòria hipotecària aquí 


Requisits per sol·licitar la moratòria de la hipoteca

Per acollir-se a la moratòria de la hipoteca s’han de complir conjuntament un seguit de requisits. El primer apareix en l’article 7 del RDL 8/2020, i és el de tenir un deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual; no és així per a altres habitatges o hipoteques immobiliàries. A més, el RDL 11/2020 amplia aquesta moratòria a dos grups d’interès més:

  • Immobles en els quals es desenvolupi l’activitat econòmica d’empresaris i professionals.
  • Habitatges diferents de l’habitual el lloguer del qual hagi deixat d’abonar-se a causa de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

El segon requisit, recollit en l’article 8 del RDL 8/2020 i que també també s’ha de complir, és pertànyer a un col·lectiu vulnerable, que al seu torn es defineix en l’article 9, havent-hi diverses possibilitats: passar a situació d’atur si es treballava per compte d’altri o patir una pèrdua substancial dels ingressos i/o vendes si es treballa per compte propi. També es consideren vulnerables les famílies els ingressos dels membres de les quals no superin, en el mes anterior a la sol·licitud, el següent compte en euros:

  • El límit general de tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), actualment de 537,84 €. Això fa una suma de 1.613,52 €.
  • El límit és de quatre vegades l’IPREM (2.151,36 €) en el cas que a la família hi hagi alguna persona amb discapacitat superior al 33%, sigui dependent o bé pateixi alguna incapacitat acreditada que li impedeixi treballar.
  • El límit és de cinc vegades l’IPREM (2.689,2 €) en el cas que el deutor hipotecari sigui una persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual amb un grau reconegut igual o superior al 33%, o tingui discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%. També en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament la persona o el seu cuidador.
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec de la unitat familiar o en 0,15 vegades l’IPREM per fill en cas d’unitat familiar monoparental.
  • El límit també s’incrementa 0,1 vegades per cada persona de més de 65 anys en la unitat familiar.

També es pot sol·licitar la moratòria en cas que la quota hipotecària sumada a les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar

Així mateix, per a totes les situacions prèvies s’aplica una segona condició:

  • Que l’esforç que representa la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per almenys 1,3.
    Una caiguda substancial de les vendes d’almenys un 40%.

Finalment, el RDL 11/2020 va ampliar la moratòria “als crèdits i préstecs no hipotecaris que mantinguin les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, incloent-hi els crèdits al consum”, per a aquelles famílies o professionals que complissin els punts anteriors.

Com sol·licitar la moratòria de la hipoteca

Banc Sabadell ha habilitat un simulador que permet comprovar si es compleixen totes les condicions per sol·licitar la moratòria. Per fer aquesta simulació, s’han d’introduir les condicions dels préstecs i crèdits, dades de les persones que viuen a l’habitatge i informació sobre les despeses d’aquest habitatge.

Un cop completats tots els passos i fet un diagnòstic, recomana si continuar la sol·licitud de la moratòria emplenant un formulari i amb l’ajuda d’un gestor, o bé sol·licitar informació sobre alternatives a la moratòria, tenint en compte la situació de cada client.

Moratòria del lloguer

El RDL 11/2020 estableix l’ampliació de la moratòria hipotecària a una moratòria en el lloguer, amb uns requisits d’accés pràcticament idèntics als assenyalats anteriorment. Estan recollits en l’article 5 d’aquest nou decret. El 85% dels arrendaments d’habitatge al nostre país tenen com a propietari una persona física, un petit propietari, i per això les ajudes aniran dirigides als més vulnerables.

Abans que s’aprovés la moratòria del lloguer, entitats financeres com Banc Sabadell van promoure ajudes adreçades als col·lectius més vulnerables. Una de les mesures més aplaudides ha estat la d’oferir un ajornament del pagament de fins a tres mesos de lloguer social a aquelles famílies afectades per la pandèmia que visquin en una casa acollida al Fons Social d’Habitatges (FSH). 

 
-Categories i etiquetes-
up