movi-image-valora-pedir-hipoteca-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Què es valora en demanar una hipoteca?

17/11/2021

La concessió d'una hipoteca requereix una avaluació prèvia de la solvència del comprador. Per això, haurà de lliurar informació completa i veraç sobre la seva situació financera a l'entitat bancària

Quan el comprador d'un habitatge sol·licita al banc una hipoteca convergeixen dos objectius clars: d'una banda, el primer vol rebre uns diners per poder adquirir l'immoble i, de l'altra, l'entitat bancària necessita tenir la seguretat que cobrarà el préstec hipotecari. Per assegurar l’èxit d’aquesta operació, és fonamental l’anàlisi que du a terme el banc sobre la situació econòmica del futur propietari.

«És molt necessari que el procés d'informació entre l'entitat financera i el comprador (suportat als documents que s'han de donar mútuament), es faci de manera transparent perquè es compleixi el principi de responsabilitat que han de tenir les dues parts», recomana l’Associació Hipotecària Espanyola (AHE).

Avaluació de la capacitat de pagament

Entre altres factors, és important avaluar la capacitat de pagament present i futura del potencial prestatari a l'hora de fer front als pagaments derivats de la hipoteca. Factors a valorar:

-          Nivell d'ingressos

En aquest sentit, és recomanable que el client potencial no hagi d'assumir una quota superior al 30 % dels seus ingressos mensuals, perquè així pugui fer front a la resta de despeses quotidianes sense dificultat.

-          Estabilitat laboral

L'entitat bancària també analitza l'antiguitat del comprador a la seva ocupació actual, el sector al qual pertany i l'estabilitat laboral (tipus de contracte). 

Pot interessar-te: Com demanar una hipoteca sent autònom

 

-          Nivell d'estalvi

«Amb la capacitat de generar ingressos, és fonamental també analitzar altres aspectes com ara l’estalvi aportat (en principi cal fer un desemborsament econòmic del 30 % de l'operació)», assenyala Leyre López, analista de l'AHE. El comprador ha de tenir en compte que els bancs concedeixen finançament pel 80 % del valor de taxació de l’immoble, com a màxim. Però a més del valor de l'habitatge, cal fer front a altres despeses associades a la compra (notaria, imposts, etc.), que poden suposar entre un 10 % i un 15 % addicional.

Calculadora: Descobreix quines són les despeses associades a la compra d'un habitatge

 

-          Historial creditici

López assenyala l'historial creditici del comprador com un altre dels requisits, en relació amb altres obligacions de pagament que pugui tenir el sol·licitant de la hipoteca. El banc tindrà en compte altres préstecs que hagi sol·licitat el futur propietari anteriorment i si aquests es van amortitzar del tot i segons els terminis acordats.

-          Edat i situació personal

A l'hora de sol·licitar una hipoteca, el banc també tindrà en compte l'edat del titular. «Cap dels titulars no pot superar els 70 o els 75 anys (depenent de la política de cada entitat) al final de l'operació», comenta l'analista de l'AHE.  A més, també analitzarà altres qüestions personals com ara si la persona està casada o soltera o si té fills o algú a càrrec seu.

-          Garanties o avals

Finalment, López apunta la possibilitat que l'entitat financera requereixi determinades garanties o avals addicionals en cas que el perfil financer de la persona que sol·licita la hipoteca no sigui prou bo.

Quina documentació s’ha d’aportar en demanar una hipoteca?

Tot i que cada entitat bancària detalla la informació que ha de proporcionar el futur propietari, aquesta normalment consta d'un conjunt de documents de caràcter personal i econòmic:

●       El document nacional d'identitat (DNI)

●       El règim matrimonial, en cas que el sol·licitant estigui casat

●       L’última Declaració de la Renda

●       El contracte de treball

●       L’informe de vida laboral 

●       Les darreres nòmines i els justificants bancaris del seu ingrés

●       El justificant d'altres ingressos, com per exemple si es té un habitatge de lloguer

●       Un extracte bancari de tots els comptes que es tinguin a nom propi

●       Els darrers rebuts emesos, en cas que el comprador disposi d'altres préstecs, ja siguin personals o bancaris

●       La nota simple de l'habitatge objecte del préstec hipotecari

●       Les notes simples registrals, en cas que es disposi d'alguna propietat

 

A més, el banc pot demanar alguna documentació addicional que dependrà dels criteris de cada entitat i del perfil de risc del sol·licitant. En qualsevol cas, el gestor l'entitat bancària et guiarà a fi que prenguis la decisió més encertada segons les teves circumstàncies econòmiques i el seu perfil de risc.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap tipus de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí

-Categories i etiquetes-
up