movi-image-lainformacion-paga-extra-optimizar-valor-1
Envia'ns suggerències
Compte
4 min del teu temps

Què fer amb la paga extra d'estiu per optimitzar el seu valor?

11/08/2021

Entre finals de juny i principis de juliol, els treballadors que tenen 14 pagues a l'any rebran la paga extraordinària d'estiu. Uns ingressos addicionals que, amb l'ajuda d'un assessor financer, poden generar rendibilitat en el futur

S'acosta l'estiu i, amb ell, arriba la tan anhelada paga extraordinària. Un ingrés que es rep dues vegades a l'any. Per norma general, aquestes pagues extra es donen en l'època estival i per Nadal i, segons l'article 31 de l'Estatut dels Treballadors, tots els empleats tenen dret a «dues gratificacions extraordinàries a l'any». Alguns, en canvi, reben aquesta quantitat de manera prorratejada al llarg de tot l'any, com a ingrés extra a la nòmina mensual.

La paga extra d'estiu sol ser una ajuda molt esperada pels treballadors. Aquesta retribució no pot ser inferior a 30 dies de salari o al salari mínim interprofessional (SMI), i per això la seva quantia sol equiparar-se a la mateixa que es cobra cada mes.

Alguns empleats opten per gastar aquests diners quan es reben, normalment, en les vacances d'estiu. No obstant això, cal preguntar-se, ¿quines opcions hi ha per optimitzar el valor d'aquesta paga extra?

Quan es cobra la paga extra?

Molts dels treballadors que esperen la paga extra no saben exactament quin dia del mes la rebran. En realitat, no hi ha una data concreta estipulada. D'acord amb l'Estatut dels Treballadors, aquesta quantitat ha de ser proporcionada «en el mes que es fixi per conveni col·lectiu o per acord entre l'empresari i els representants legals dels treballadors».

Espanya és un dels pocs països que compta amb 14 pagues a l'any, en comptes de 12, amb la paga d'estiu i la de Nadal. No obstant això, no tots els treballadors tenen aquests plusos, ja que tal com ja s'ha anunciat, pot donar-se la situació que s'arribi a un acord amb l'empresa o que el conveni col·lectiu dictamini que aquestes dues pagues extres es poden prorratejar entre els 12 mesos de l'any.

Espanya és un dels pocs països que compta amb 14 pagues a l'any, en comptes de 12, amb la paga d'estiu i la de Nadal.

Així com la paga extra de Nadal se sol ingressar entre els dies 20 i 25 de desembre, la d'estiu es percep per norma entre finals del mes de juny i principis de juliol, però sense una data fixa concreta. Tot depèn de l'acord entre l'empresa i el treballador o del conveni col·lectiu a què estigui acollit l'empleat.

De quant és l'import?

Igual que no tots els empleats cobren el mateix, la paga extra és diferent per a cada tipus de treballador. Segons l'Estatut dels Treballadors, la quantia de la paga extra queda fixada per conveni col·lectiu, però en cap cas ha de ser inferior a 30 dies de salari mensual o l'equivalent a l’SMI, que actualment se situa en 950 euros mensuals en 14 pagues (13.300 euros anuals).

Per regla general, quan els treballadors reben la seva paga extra corresponent a l'estiu veuen que aquest mes han ingressat dos cobraments. Això es deu al fet que la quantia de la paga extra sol ser idèntica a la de la nòmina habitual o, fins i tot, una mica més elevada, segons estableixi el conveni col·lectiu (en alguns casos pot portar plusos afegits en funció del que s'hagi acordat).

Cal no oblidar que, si l'empleat porta menys d'un any a l'empresa, la paga extra serà proporcional al temps treballat. Per calcular la quantia en aquest supòsit, s'ha de multiplicar el valor de la paga pels dies treballats i dividir la xifra resultant entre els dies del període de paga extra. El temps de còmput és de 180 dies, ja que hi ha dues pagues extra en total.

Les pagues extraordinàries estan subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), igual que la nòmina mensual. Així doncs, en el mes en què es percebi la paga, es descomptarà el percentatge d'IRPF corresponent.

La paga extra dels pensionistes

A diferència de la resta de treballadors que perceben aquestes pagues extra, els pensionistes si coneixen amb exactitud la data en la qual percebran aquest ingrés addicional. Per norma general, solen cobrar la paga extra d'estiu el dia 25 de juny.

A Espanya, la majoria de les persones que cobren una pensió de jubilació rep 14 pagues, la mensual durant tot l'any i dues extraordinàries. La paga extra d'estiu la cobra al juny i en canvi, la de Nadal, al novembre. Així que aquest mes, els pensionistes han de percebre la seva paga extra d'estiu, la quantia de la qual es correspon a una quantitat igual que una mensualitat ordinària. És a dir, obtindran el doble d'ingressos que qualsevol altre mes.

Alguns pensionistes cobren aquest plus en 12 mensualitats, d'acord amb el que estableix la Seguretat Social. En concret, les pensions derivades d'accidents laborals i de malalties professionals compten amb les pagues extraordinàries prorratejades dins de les mensualitats ordinàries.

Pot interessar-te: Així pugen les pensions el 2021

Com optimitzar el valor de la paga extra?

Si bé la paga extra és una quantitat addicional de la nòmina, en la pràctica és com si el treballador hagués percebut dos salaris. Quan això passa, l'empleat es troba amb dues nòmines en un mateix mes i, per regla general, decideix aprofitar aquest plus econòmic per gaudir-ho en les seves vacances.

No obstant això, el que recomanen els experts és analitzar com es pot optimitzar el valor d'aquests diners extra. Invertir la seva quantia, o almenys una part d’aquesta (per exemple, el 10 %), millorarà la seva rendibilitat i generarà beneficis a llarg termini. Es tracta d'una bona oportunitat per fer que els estalvis creixin.

Així, posar els diners a «treballar» és la millor opció perquè la paga extra d'estiu i la de Nadal donin els seus fruits amb el temps. Per saber on invertir-los, sempre és recomanable acudir a la veu experta d'un assessor financer, que crearà un pla personalitzat d'acord amb el perfil de cada persona i amb les metes que tingui fixades per al llarg termini.

Pot interessar-te: L’assessor financer, clau per navegar amb èxit en els mercats el 2021

A més, comptar amb l'ajuda d'un gestor ajudarà a dissenyar una estratègia d'inversió diversificada. A l'escenari actual de baixos tipus d’interès hi ha opcions, com ara els fons d'inversió i els plans de pensions, que constitueixen una alternativa interessant per obtenir un bon rendiment de l'invertit a llarg termini. 

 

Fotografia de Susan Bughdaryan a Unsplash
-Temes relacionats-
up