comisiones hipotecas
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Quines són les comissions d’una hipoteca?

Thu Jan 13 08:32:44 CET 2022

Un préstec hipotecari porta comissions associades de diferents tipus que varien en funció de l'entitat bancària i del tipus d'hipoteca que es contracti

Calcular el cost que té contractar una hipoteca implica tenir diversos factors en compte. Entre els més importants hi ha les comissions. Aquestes influeixen en el preu final que el titular paga al banc pels diners prestats per comprar un immoble. Hi ha diferents tipus de comissions, que depenen de l'entitat bancària i de la hipoteca. Quines són les comissions més habituals?

Comissió d'obertura

Moltes entitats bancàries apliquen una comissió d’obertura a les seves hipoteques. Es tracta de l'única comissió que ha d'assumir el comprador de l'habitatge en signar un préstec hipotecari. En aquesta comissió d’obertura s’hi inclouen: les despeses per estudi i gestió (derivats de l’anàlisi que fa el banc de la solvència econòmica de la persona que sol·licita la hipoteca) i les de formalització.

En general, tal com explica Javier Colomer, especialista en hipoteques de Banc Sabadell de Mallorca, és un cost fix o un percentatge, que suposa entre el 0,1 % i el 2 % del capital prestat i es paga en el moment de contractar el préstec. Per exemple, per a una hipoteca de 100.000 euros, el cost se situa entre els 100 i els 2.000 euros.

 

 

Les entitats bancàries han d'informar si apliquen aquesta comissió i detallar-ne el cost. Alguns bancs, en determinades condicions, no cobren aquesta taxa, com ara Banc Sabadell.

Comissió per amortització anticipada

És la comissió més habitual en totes les hipoteques. Hi ha ocasions en què el titular de la hipoteca decideix amortitzar el préstec totalment o parcialment abans dels terminis acordats. Aquesta operació suposa un estalvi en el pagament d’interessos, però comporta l’abonament d’aquesta comissió per amortització anticipada.

La comissió per amortització anticipada canvia segons el tipus d'hipoteca i el moment en què es fa l'amortització

Per als préstecs signats després de l'entrada en vigor de la Llei Hipotecària de 2019, tal com informa Colomer, «el banc pot cobrar una comissió sobre l'import del capital amortitzat, que dependrà de si la hipoteca és a tipus variable o a tipus fix»:

  • Hipoteca a tipus variable. Si el titular duu a terme l'amortització els tres primers anys del contracte, la comissió pot ser, com a màxim, del 0,25 % del capital que es reemborsa. En canvi, si es produeix en els primers cinc anys, aquest límit és del 0,15 %.
  • Hipoteca a tipus fix. Si l'amortització es realitza en els 10 primers anys del préstec, la comissió pot ser de fins a un 2 % del reemborsat i si es fa un cop passats aquests 10 anys, la comissió baixa fins a un 1,5 %.

Aquests límits suposen un canvi substancial respecte al que passava abans de l'entrada en vigor de la Llei de 2019, després de la qual les comissions per amortització anticipada s'han reduït.

Comissió per cancel·lació

A més de la comissió que pot cobrar el banc en cas de cancel·lar un préstec hipotecari per amortització anticipada, la cancel·lació de la hipoteca també comporta una altra sèrie de despeses per al titular. Poden produir-se dos supòsits. D'una banda, que el préstec es cancel·li perquè s'ha acabat de pagar la hipoteca. En aquest cas, cal procedir a cancel·lar la hipoteca en el Registre de la Propietat perquè l'habitatge quedi lliure de càrregues. Tot i que no es tracta d'un tràmit obligatori, s’ha de fer, per exemple, si es vol vendre l'immoble. Per dur a terme aquesta operació cal comptar amb la participació d'un notari per a la redacció de l'escriptura de cancel·lació, que després s'haurà d'inscriure al Registre. També cal registrar el certificat de deute zero (que emet el banc) i la liquidació de l'impost sobre actes jurídics documentats (AJD), ja que, per bé que es tracta d'un impost exempt, cal presentar el document. Per realitzar tots aquests tràmits, generalment es contracta un gestor.

Per llei, les despeses de notaria i del Registre estan regulades, i tot i que depenen de la quantia del préstec, les primeres oscil·len entre els 90 euros i els 120 euros i les segones seran, com a mínim, de 24 euros.

D'altra banda, en cas que es cancel·li la hipoteca per la venda de l'habitatge, el més habitual és que, amb els diners obtinguts en vendre l'immoble, el titular de la hipoteca acabi de tornar el capital pendent. En aquest cas, cal sol·licitar a l’entitat bancària un certificat del saldo pendent de pagament. Un cop s'ha tornat tot el capital, es demana al banc un certificat de cancel·lació de la hipoteca. El mateix notari que dona fe de l'escriptura de compravenda acostuma a donar fe també de l'escriptura de cancel·lació.

Quines altres despeses comporta contractar una hipoteca?

A més de les comissions, el titular d'una hipoteca ha de fer front a altres despeses associades a aquest préstec:

  • Taxació. Un procés necessari per contractar una hipoteca i que aporta informació sobre el valor de l'immoble al mercat, entre altres variables.
  • Notaria. El futur propietari ha d'abonar el cost de la còpia de l'escriptura de la hipoteca.

També és important tenir en compte que l'adquisició d'un habitatge comporta una altra sèrie de despeses per al comprador. Entre les més destacades hi ha els impostos (que varien en funció del tipus d'habitatge i de la seva ubicació). A més, cal fer front a les despeses de la gestoria i del Registre de la Propietat, entre d'altres.

Calculadora: descobreix quines són les despeses associades a la compra d’un habitatge

En qualsevol cas, per comprendre tot el que implica contractar un préstec hipotecari és clau comptar amb l'assessorament d'un expert com pot ser el de l'entitat bancària, que guia el futur propietari en tot aquest procés i resol els dubtes que puguin sorgir.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

 

-Temes relacionats-
up