movi-image-gastos-hipoteca-quien-pagarlos-1
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Quines són les despeses que té una hipoteca i a qui correspon pagar-les

17/11/2021

La nova llei hipotecària ha aclarit qui s'ha d'ocupar de cada despesa a l'hora de contractar una hipoteca per comprar un habitatge. Conèixer aquesta informació ajuda el comprador a conèixer el cost real de l'operació

Comprar un habitatge implica moltes despeses a més del preu que es concerti amb el venedor. Per això, cal tenir en compte que, a la suma final que caldrà pagar cal afegir els imposts, les despeses administratives (com ara les de la notaria), així com les pròpies que es derivin de la hipoteca, entre les quals hi ha les comissions acordades amb el banc i la taxació de l'habitatge.

Per regla general, les entitats bancàries concedeixen un màxim del 80 % de la taxació que es dugui a terme. És a dir, que com a mínim cal tenir estalviat el 20 % del preu de l'habitatge perquè l'operació de compravenda sigui factible, i cal afegir-hi entre un 10 % i un 15 % addicional per fer front a les diferents despeses esmentades anteriorment.

Calculadora: Descobreix quines són les despeses associades a la compra d’un habitatge

 

Les despeses pròpies d'una hipoteca

La contractació d'una hipoteca porta implícites unes despeses que l'entitat financera cobra al comprador de l'habitatge per prestar-li els diners per finançar l'operació. Aquestes despeses són:

 • La comissió d'obertura del préstec hipotecari.
 • Els productes vinculats que poden servir per bonificar el tipus d’interès de la hipoteca, com ara una assegurança de vida o de llar.
 • Les despeses de cancel·lació de la hipoteca, que, si no s'especifica una altra cosa al contracte, van a càrrec del sol·licitant.

Qui paga les despeses de contractar una hipoteca?

A més de les despeses esmentades prèviament, n'hi ha d'altres de caire administratiu a què ha de fer front el comprador, però també el banc. La Llei Hipotecària aclareix qui s'ha d'ocupar d'abonar cadascuna d’aquestes despeses.

El client està obligat a fer-se càrrec de:

 • Les despeses de taxació
 • Els aranzels notarials que corresponguin, per exemple, si es desitja una còpia de l'escriptura de la hipoteca

L'entitat financera farà front als costos de:

 • La gestoria
 • La notaria
 • L'impost sobre actes jurídics documentats (AJD) relatiu a la signatura de la hipoteca

Despeses no relacionades amb la hipoteca

Cal diferenciar entre aquestes despeses si es tracta d'un habitatge nou o d'un de segona mà. En el primer cas, cal abonar dos tipus d’imposts: l’impost sobre el valor afegit (IVA), que és d’un 10 % sobre el preu final de venda; i l'AJD relatiu a la signatura de l'escriptura de compravenda, que és diferent segons cada comunitat autònoma, tot i que no acostuma a ser superior a l'1 % del valor de l’habitatge. Per als immobles de segona mà, només cal pagar l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP), que també varia entre regions.

A més, cal pagar una altra sèrie de despeses (juntament amb les de gestoria i les de la notaria), entre les quals destaquen les del Registre de la Propietat de l'escriptura de compravenda i de l’anomenada nota simple, que verifica la titularitat i les càrregues de l’immoble.

Recomanacions abans de sol·licitar una hipoteca

Tenint en compte totes les despeses que comporta comprar un habitatge, més enllà del preu de l'immoble, és adient abans de sol·licitar una hipoteca tenir en compte des d'una òptica financera els elements següents:

 • Tenir un coixí financer previ del 20 %, que s'ha d'ampliar al 30 % per poder respondre davant de totes les despeses associades a l'operació.
 • Complir amb els requisits que demana el banc prèviament a acceptar el préstec hipotecari, principalment, en relació amb el nivell d'ingressos.
 • Analitzar si la situació financera personal és estable i si sembla que serà així en el futur, ja que el compromís econòmic amb una hipoteca és a llarg termini.
 • Valorar el fet de recórrer a un assessor professional, que podrà aconsellar allò que més convingui d'acord amb cada situació econòmica particular, i respondrà qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del procés.

Calculadora: Descobreix quant hauries de pagar pel teu habitatge

 

Fotografia de Ron Lach a Pexels
-Categories i etiquetes-
up