movi-image-documentos-necesarios-comprar-casa
Envia'ns suggerències
Habitatge
4 min del teu temps

Quins documents són necessaris per comprar un habitatge?

14/01/2022

Abans de comprar un habitatge és important tenir en compte quina documentació és necessària per formalitzar l'operació amb èxit

La compra d'un habitatge pot ser una operació complexa si no es compta amb la informació necessària. Preparar tota la documentació requerida per dur a terme l’adquisició és un dels passos clau d’aquest procés. A més de ser indispensable per formalitzar la compra, permet obtenir informació decisiva a l'hora de prendre la decisió de compra i que pot condicionar aspectes com la negociació del preu final.  

Aquesta documentació és diferent en funció de si es tracta d’un habitatge d’obra nova o de segona mà.

Documentació necessària per comprar un habitatge d'obra nova

Quan es compra un immoble de nova construcció, és recomanable que s'obtinguin els documents que certifiquin que les llicències i els permisos estan en regla per a l'ocupació de l'habitatge. Aquests són:

 • Llibre d'edificació. Conté el projecte d’obra i les modificacions ja aprovades. El promotor ha de lliurar aquesta informació al futur propietari. La còpia d'aquest document s'ha de dipositar al Registre de la Propietat.
 • Certificat de final d'obra. També l’ha de lliurar el promotor. S'hi confirma que l'habitatge s'ha construït seguint els plànols establerts a la llicència d'obra. Posteriorment, cal comprovar que està inscrit en el Registre de la Propietat.
 • Llicència de primera ocupació. La publica l'ajuntament del municipi on s'ubica l'habitatge i confirma que es compleix la normativa urbanística.
 • Cèdula d’habitabilitat. És un document que garanteix que l'immoble compleix les condicions de qualitat obligatòries perquè es pugui habitar. Està signat per l'arquitecte o l'aparellador. És fonamental per donar d’alta els subministraments d’aigua, llum i gas.
 • Certificat d’eficiència energètica. Té caràcter obligatori en la venda de qualsevol habitatge i permet conèixer el consum elèctric. L'emet un professional habilitat per fer-ho, com un arquitecte.

En cas que la compra de l'habitatge d'obra nova es produeixi abans que aquest estigui construït, és a dir, sobre plànol, cal tenir en compte els documents següents:

 • Inscripció en el Registre Mercantil i en el Registre de la Propietat. En el primer cas, el comprador ha de cercar referències sobre l'empresa promotora. Així mateix, el futur propietari ha de consultar al Registre de la Propietat si l'edificació compta amb les llicències necessàries.
 • Aval o pòlissa d'assegurança. Es tracta d'un document necessari perquè el comprador recuperi els diners aportats en cas que l'habitatge no es construeixi o si no es compleixen les condicions del contracte de compra.

Pot interessar-te: Tot el que et cal saber per comprar un habitatge d'obra nova

 

Documentació necessària per comprar un habitatge de segona mà

A l'hora de comprar un immoble de segona mà, tant el comprador com el venedor han d'assegurar-se que es compta amb tota la informació que pugui condicionar la compravenda i que, alhora, és necessària per formalitzar l'operació. És recomanable que el comprador tingui presents tots els documents que poden influir tant en el preu de l’habitatge com en possibles despeses en el futur. Per la seva banda, el venedor ha d'actuar amb transparència i lliurar tota aquesta informació al futur propietari.

Aquests són els documents que es requereixen per adquirir un habitatge de segona mà:

 • Nota simple. Els experts recomanen que el comprador sol·liciti al Registre de la Propietat una nota simple per comprovar que el venedor és l'únic titular de l'immoble i saber si hi ha càrregues com hipoteques o embargaments.
 • Escriptures de compravenda de l'habitatge. Les ha d'aportar el venedor.
 • Últim rebut de l'impost sobre béns immobles (IBI). El venedor ha d'aportar aquest rebut que acredita que té en regla el pagament d’aquest gravamen. En cas que no es verifiqui, els deutes pendents per aquest impost recauran en el futur propietari.
 • Últims rebuts pagats dels subministraments. Això permetrà fer el canvi de titularitat. Els ha de lliurar el venedor de l'immoble.
 • Certificat de la comunitat de propietaris. Aquest document confirma que l'habitatge està al corrent de pagament i no es deuen diners a la comunitat. El venedor l'ha de lliurar al notari en el moment de la signatura de l'escriptura de compravenda.
 • Derrames aprovades a la comunitat pendents d'abonar. El pagament de les derrames per reformes o per millores a la finca correspon per llei a qui fos propietari de l'habitatge en el moment en què s'exigeixin.
 • Certificat d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE). És clau principalment en edificis antics per verificar si hi ha alguna obra de manteniment de la finca pendent o si hi ha alguna deficiència.
 • Certificat d’eficiència energètica. Es tracta d'un document obligatori que ha de presentar el venedor per poder formalitzar la compra. Permet conèixer el nivell de consum energètic, informació útil des del punt de vista de l’estalvi econòmic i de l’impacte mediambiental.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Estatuts i normes de règim interior de la comunitat de propietaris.
 • Actes de la comunitat dels darrers mesos.
 • Plànols de les instal·lacions i de les obres que s'hagin realitzat a l'habitatge.  

Pot interessar-te: Consells legals per a la compra d'un habitatge de segona mà

En qualsevol cas, sempre és recomanable comptar amb l’assessorament d’un expert com el de l’entitat bancària, que ajudi el comprador a tenir tota la informació necessària per decidir correctament en una operació tan rellevant com és la compra d’un habitatge.

Vols que un expert t'aconselli sobre què t'interessa més sense cap mena de compromís? Deixa't assessorar per un especialista aquí.

 

Fotografia de Sora Shimazaki a Pexels
-Temes relacionats-
up