movi-image-tipos-ordenes-operar-bolsa-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
4 min del teu temps

Quins tipus d'ordres existeixen per operar en borsa?

18/11/2020

Les ordres limitades, de mercat i al millor ajuden l'inversor a operar amb més seguretat, sense haver d'estar contínuament pendent dels preus de les accions

Quina quantitat es vol destinar i quin nivell de pèrdues màxim s'està disposat a assumir. Qualsevol persona que prengui la decisió d'invertir s'ha de plantejar aquests dos factors, que són els que li permetran realitzar el següent pas: enviar una ordre de compra o de venda al mercat. Encara que a simple vista pugui ser una tasca senzilla, molts inversors no tenen en compte que hi ha diferents tipus d'ordres que atorguen certes facilitats a l'hora d'operar i de poder controlar els riscos.

En primer lloc, cal fer referència al Sistema d'Interconnexió Borsària Espanyol (SIBE), on té lloc la major part de la negociació al mercat borsari. Aquí no només es negocien accions, sinó que també disposa de segments especials per a valors de renda fixa, warrants i altres productes. El SIBE connecta en temps real les quatre borses espanyoles, la de Madrid, la de Barcelona, la de Bilbao i la de València, la qual cosa permet que hi hagi un únic llibre d'ordres per a cada valor. Un aspecte que han de tenir en compte els inversors és que tota la informació relacionada amb les negociacions i els preus de compra i venda es difon en temps real.

Per què convé operar amb una ordre?

Tenir un sistema automàtic ajuda a poder operar tranquil i a no haver d'estar pendent dels preus contínuament. No es tracta d'una eina que està enfocada només als especuladors, sinó que qualsevol inversor pot utilitzar-la correctament en la seva operativa habitual. Gràcies a les ordres de mercat es poden comprar o vendre les accions al preu que marca la borsa just en aquest moment, ja que són pràcticament instantànies.  

Per tant, l'objectiu principal que persegueix aquesta funcionalitat és executar l'operació com més aviat millor. El recomanable és que s'utilitzi quan es tingui pressa per comprar o vendre.

Abans de parlar dels tipus d'ordres, cal recordar que en introduir-la es demanarà la durada o la validesa de l’ordre i el nombre de títols. Normalment, el sistema de negociació fixa la validesa per al dia en curs de manera que, si es vol ampliar la durada, s'ha de fer en introduir l'ordre.

Ordres limitades

Aquest tipus d'ordres estableixen un preu màxim per a la compra i un mínim per a la venda. D'aquesta manera, en el primer cas només s'executaria a un preu igual o inferior al fixat i, en el segon, a un preu igual o superior. Les ordres limitades es poden introduir tant en períodes de subhasta com de mercat obert.

Quan l'inversor estableix aquest tipus d'ordre ha de tenir en compte que s'executa tant totalment com parcialment i de manera immediata si es troba una contrapartida a aquest preu fixat o un de millor. Per tant, si no hi ha una contrapartida o si la que hi ha no arriba a cobrir el volum suficient, la part restant de l'ordre queda al llibre a l'espera que n’hi hagi una.

L'ordre limitada està indicada per a aquell inversor que prefereix assegurar el preu sense preocupar-se per la rapidesa de l'execució, ja que el seu objectiu no és la immediatesa.

Ordres de mercat

Les ordres de mercat no especifiquen un límit de preu, no es fixa el preu de compra ni de venda, sinó que es negocia al millor preu que ofereixi l'altra part en el moment en què s'introdueixi l'ordre. Com en el cas anterior, es poden introduir tant en períodes de subhasta com de mercat obert.

En aquest cas, l'inversor corre el risc de no controlar el preu de l'execució i, per tant, si l'ordre no es pot executar en la seva totalitat amb la millor de la banda contrària, la part restant es continuarà realitzant als següents preus oferts. En aquest sentit, ho farà en tants trams com sigui necessari fins que arribi a completar-se, encara que l'habitual és que s'executin immediatament, tot i ser en parts.

Quan l'inversor prengui la decisió d'establir les ordres de mercat ha de tenir en compte que cada execució parcial és una operació diferent, de manera que els costos poden augmentar de manera notable si la comissió té un mínim. A més, si els preus de les execucions parcials difereixen entre si més de 0,5 euros és necessari formalitzar-les amb més d'una operació de mercat, i això també podria fer encarir els costos totals de l'ordre.

Per tant, les ordres de mercat són útils quan l'inversor està més interessat a realitzar l'operació que a intentar d'obtenir un preu favorable.

Ordres al millor

Les ordres al millor s'introdueixen sense preu, ja que, com el seu nom indica, la negociació es realitzarà al millor preu de contrapartida del moment en què s'introdueix. De nou, es poden introduir tant en períodes de subhasta com de mercat obert.

A diferencia de las órdenes de mercado, en esta ocasión, cuando no hay un volumen suficiente para atender la totalidad de la orden al mejor precio, la parte satisfecha quedará limitada a ese precio, es decir, no podrá cruzarse a otro más desfavorable. Este tipo de orden está indicada para cuando el inversor quiera asegurar una ejecución inmediata pero también busca ejercer cierto control sobre el precio.

Ordres d’estop

A més dels tres tipus esmentats, algunes entitats ofereixen altres ordres als inversors, com les d’estop. Aquestes no es poden introduir directament al mercat, ja que no estan previstes a la plataforma del SIBE, de manera que les entitats han d'establir mecanismes necessaris per gestionar-les correctament.

Les ordres d’estop són aquelles que permeten prendre posicions automatitzant el nivell d'entrada o sortida. Per tant, s'introdueixen al mercat únicament si el preu arriba a un objectiu, i això permet conservar una posició sempre que el preu no assoleixi uns nivells determinats en els quals s'entén que s'ha de desfer l'operació. En resum, actuen com una ordre de mercat que s'activa quan el preu arriba a un determinat valor.

Normalment, l'ordre d'estop s'utilitza com a protecció enfront de les caigudes per preservar el capital si la inversió va en contra del que esperàvem o, el que és el mateix, per limitar les pèrdues. En definitiva, serveix per indicar fins a quin preu estem disposats a conservar les accions sense vendre-les. Se’n distingeixen dos tipus:

 • Stop loss: la posició es tanca si el valor arriba a un punt en què reconeix que l'inversor s'ha equivocat en l'estratègia. En altres paraules, a quin preu es vol vendre per desfer-se de les accions i no perdre gaires diners.
 • Stop profit: per contra, aquesta ordre es tanca quan s'assoleix l'objectiu. Encara que es vagi guanyant amb la inversió, es pot fixar un estop per consolidar els guanys i evitar que es converteixin en pèrdues. 

Condicions d'execució de les ordres

A més dels diferents tipus d'ordres, hi ha un altre paràmetre que ha de tenir en compte l'inversor. Es tracta de la possibilitat de fixar restriccions o condicions sobre l'ordre que, normalment, van lligades al seu termini de validesa. Hi trobem les següents:

 • Day: ordre que expira a final del dia.
 • Good Till Canceled (GTC): està activa al mercat fins que s'executa o fins que es cancel·la manualment.
 • Good Till Day (GTD): mentre no s'executi, roman activa fins a una data concreta.
 • At the Opening (ATO): s'executa just a l'inici de la sessió. Si no pot executar-se, es cancel·la.
 • At the Close (ATC): s'executa just al tancament de la sessió. Si no pot executar-se, es cancel·la.
 • Immediate or Cancel (IOC): s'executa totalment o parcialment en el moment que s’introdueix l’ordre; en cas contrari, es cancel·la.
 • All or None (AON): o s'executa en la seva totalitat o es rebutja. És un tipus d'ordre especial amb un volum mínim i aquest mínim és la totalitat de les accions.
 • Fill or Kill (FOK): s'executa de manera automàtica perquè hi hagi una contrapartida en el moment de la introducció i la part no executada queda eliminada del sistema.
 • Volum mínim:  quan s'entra al mercat s'ha d'executar una quantitat mínima especificada. Si no es fa així, el sistema la rebutja.
 • Volum ocult: aquesta condició es pot afegir a les ordres limitades, de mercat i al millor. S'introdueix mostrant en el sistema només una part del volum a negociar i, un cop executada aquesta part, la resta va sortint al mercat en paquets del mateix volum que el primer. Aquesta possibilitat se sol utilitzar quan hi ha ordres de grans dimensions, de manera que no s'apreciï l'interès a comprar o vendre una gran quantitat i evita els moviments adversos contra el valor. 

Pot interessar-te: Què és un 'split' i com pot afectar una cartera?

 
Fotografia de Mike a Pexels
-Categories i etiquetes-
up