movi-image-impuesto-sociedades-1
Envia'ns suggerències
Petita empresa
3 min del teu temps

Què és l’impost sobre societats i quan toca presentar-lo

Fri Oct 04 13:37:03 CEST 2019

L’impost sobre societats és el que grava els beneficis que les empreses obtenen per la seva activitat al llarg d’un exercici fiscal. S’aplica a les persones jurídiques constituïdes com a societats mercantils (societats anònimes, societats limitades, etc.), però no a altres emprenedors que exerceixen la seva activitat com a persones físiques, com els autònoms.

Qui ha de pagar l’impost sobre societats?

Les societats mercantils paguen l’impost sobre societats com un percentatge de les seves rendes, i s’entenen com a rendes els beneficis empresarials, és a dir, el resultat comptable de la societat (ingressos menys despeses). A més, l’impost sobre societats també grava algunes quantitats que no són reconegudes realment com a beneficis segons la legislació mercantil, recollida al Codi de Comerç.

Cal no confondre els beneficis d’una societat amb la facturació que presenta. De fet, és perfectament possible que una empresa facturi milions d’euros però incorri en pèrdues, és a dir, obtingui beneficis negatius.

En aquest supòsit, quant hauria de pagar una empresa per l’impost sobre societats? Res. És més, les pèrdues es podran compensar amb els beneficis obtinguts en exercicis posteriors. Això sí, l’empresa haurà de continuar abonant la resta d’impostos i càrregues socials, com ara l’IRPF dels empleats, l’IVA i les cotitzacions socials.

Quant es paga per l’impost sobre societats?

L’impost sobre societats és un tribut competència de l’estat central. Per tant, s’aplica el mateix gravamen en tot el territori espanyol, si bé el percentatge depèn d’altres factors, com el tipus d’empresa i la mida que té

El tipus general és el 25%, vigent des de l’1 de gener de 2016. Malgrat això, hi ha unes quantes excepcions a aquesta regla:

  • Les cooperatives fiscalment protegides paguen el 20% del resultat comptable.
    Les empreses de nova creació abonen el 15% durant els dos primers exercicis amb base positiva.
    Les societats d’inversió, com les SICAV, paguen l’1%.
    Les associacions i fundacions declarades d’utilitat pública a les quals sigui susceptible el règim fiscal establert a la Llei 49/2002 paguen el 10%.

Així i tot, una cosa és el tipus impositiu i una altra cosa és el tipus efectiu, que és el que s’aplica de manera efectiva a la base imposable per obtenir la quota resultant a pagar, i que no necessàriament coincideixen sempre. El motiu és que hi ha una sèrie de deduccions que donen dret a reduir la base imposable, com ara la reinversió de beneficis o el capital invertit en recerca i desenvolupament, entre molts altres supòsits.

 

 

 

movi-image-impuesto-sociedades-2

 

 

 

Quan cal pagar l’impost sobre societats?

Igual que passa amb l’IRPF, que es va pagant mensualment a través de la nostra nòmina i es regularitza a través de la declaració de la renda, l’impost sobre societats també s’abona en diferents moments al llarg de l’any.

Per fer-ho, les societats han de presentar dos models:

  • Model 200, de declaració anual de l’impost sobre societats. És la declaració de la renda de les empreses. Es presenta entre els dies 1 i 25 de juliol de cada any, i és obligatori encara que no s’hagi desenvolupat activitat o no s’hagin obtingut rendes subjectes a l’impost.
  • Model 202, de pagament fraccionat de l’impost sobre societats, que s’haurà de presentar els mesos d’abril, octubre i desembre si hem obtingut un resultat positiu en la presentació del model 200 de l’exercici anterior. Es tracta d’un abonament fraccionat i anticipat del model 200. El tipus a aplicar és del 18% amb caràcter general i del 24% per a empreses que facturin més de 10 milions d’euros anuals.
Fotografies de Tiomothy Swope i Sergey Zolkin a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up