Prueba Terminos Faciles 1
Envia'ns suggerències
Habitatge
3 min del teu temps

Termes fàcils per a decisions complexes

Cadastre, IBI, TAE, euríbor, amortització… Tens dubtes sobre el vocabulari relacionat amb la compra de béns immobles? Et proposem un breu però útil diccionari per assimilar aquests conceptes.  

Hauràs sentit a parlar mil vegades d'aquests termes, com de cèdula d'habitabilitat o IBI, però pot ser que encara no sàpigues exactament el seu significat. Gràcies a aquest complet llistat, sortiràs de dubtes.

Amortització: devolució total o parcial d'un préstec.

Arrendament: existeixen diversos tipus d'arrendament segons el seu objecte: de béns, d'obres o de serveis. En l'arrendament de béns, una de les parts (arrendador) està obligat a donar a l'altra (arrendatari) el gaudi o l’ús d'un bé durant un temps determinat i a un cert preu.

Base imposable: magnitud tributària, expressada en diners o en elements de fet, que s'utilitza com a punt de partida per calcular la quantia de l'impost que ha de pagar el contribuent. En l'impost sobre el patrimoni, per exemple, la base imposable és el patrimoni que pertany a un subjecte.

Cadastre: aquest cens i padró estadístic conté la descripció dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. La seva inscripció és obligatòria i gratuïta, característiques que ho diferencien del Registre de la Propietat.

Carència: període dins de la vida d'un préstec on només es paguen interessos i no s'amortitza el capital. La durada d'aquest període és de dos anys com a màxim.

Cèdula d'habitabilitat: document administratiu que ratifica que un habitatge reuneix les condicions bàsiques per ser habitat.

Certificat energètic: document obligatori a Espanya des de l'1 de juny del 2013 per poder llogar o vendre un immoble o local. Aquest certificat informa sobre el consum energètic i les emissions de CO2 de l'immoble. El seu contingut es resumeix en l'etiqueta energètica a l’escala que va des de l’A -més eficient-, a la G -menys eficient-.

Certificat registral: document que expedeix i legitima el Registre de la Propietat, en què s'exposa la situació de càrregues d'una finca.

Contracte d'arres: pagament anticipat en un contracte privat on les parts pacten la reserva de la compravenda de béns o immobles, lliurant-se com a prova una quantitat de diners en concepte de senyal.

Compravenda: contracte pel qual una de les parts ha de lliurar un determinat bé i l'altra ha de pagar-ne un determinat preu, en diners o equivalent.

Escriptura: document públic signat i ratificat per un notari. Posteriorment, s'inscriu en el Registre de la Propietat.

Prueba Terminos Faciles 2

Euríbor: l'euríbor (acrònim d’European Interbank Offered Rate, tipus europeu d'oferta interbancària) és l'índex de referència hipotecari més utilitzat en les hipoteques a tipus variable a Espanya. És la mitjana del preu del tipus d'interès al qual les entitats financeres europees més significatives presten diners al mercat monetari.

Finca: propietat immoble, rústica o urbana, susceptible de ser inscrita en el Registre de la Propietat.

Hipoteca: és un préstec a mitjà o llarg termini que s’atorga per a la compra, ampliació, reparació o construcció d'un habitatge, compra de llocs, oficines o locals comercials, o per a finalitats generals. La propietat adquirida queda en garantia a favor del banc per assegurar el compliment del crèdit.

IBI: l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) és un tribut metropolità directe que han de pagar els propietaris, usufructuaris, concessionaris o titulars d'un dret de superfície de qualsevol bé immoble (pis, plaça d'aparcament, traster, botiga, casa, despatx, etc.). El càlcul de la quota a pagar es realitza en funció del valor cadastral del bé.

Índex de referència: valor del mercat hipotecari o financer que s'utilitza per a les revisions del tipus d'interès dels préstecs a tipus variable.

Immoble: edifici o casa destinat a l’habitatge o a una altra finalitat, que és propietat d'algú i que no pot ser traslladat o separat del lloc en què es troba. Per exemple, les cases mòbils són mobles, no béns immobles.

Immoble urbà: és aquell que es troba en zones així catalogades pels ajuntaments, com són cases, edificis, naus i locals.

Immoble rústic: són construccions de caràcter agrari situades en terrenys rústics i indispensables pel desenvolupament de les activitats agrícoles, ramaderes o forestals.

Immoble de característiques especials: quan l'immoble constitueix un conjunt complex d'ús especialitzat (integrat per sòls, edificis, instal·lacions i obres d'urbanització i millora) que, no obstant això, té caràcter unitari i està lligat de manera definitiva pel seu funcionament. Per exemple, ho són els aeroports, les autopistes, les carreteres o les centrals nuclears.  

Llicència d'obertura i d'activitat: llicència municipal obligatòria perquè en un local, nau o oficina s’hi pugui exercir una activitat comercial, industrial o de serveis. Consisteix en un document que acredita el compliment de les condicions d'habitabilitat i ús d'aquesta activitat.

Prueba Terminos Faciles 3

 

Llicència d'obra: permís municipal necessari per a la iniciació d'obres o modificacions arquitectòniques en un immoble.

Plusvàlua: impost que grava l'augment del valor de terrenys urbans.

Registre de la Propietat: oficina pública que té per funció portar els llibres oficials en els quals constin totes les circumstàncies que afecten a les finques de la demarcació corresponent a aquest Registre.

Superfície construïda: tots els metres quadrats de l'habitatge, incloent-hi el grossor de les parets, pot incloure també els patis i els conductes de ventilació.

Superfície útil: tots els metres quadrats de l'habitatge, inclosos les balconades, però sense comptar les parets. Els terrats i patis s'indiquen a part.

TAE: la Taxa Anual Equivalent (TAE) és el tipus d'interès que indica el cost o rendiment efectiu d'un producte.

Taxació: valor d'un immoble certificat per societats constituïdes a aquest efecte. Mitjançant aquest certificat no tan sols es coneix el valor real de l'immoble, sinó que a més serveix de referència per a obtenir el finançament necessari.

TIN: el Tipus d'Interès Nominal (TIN) és el percentatge fix que es pacta com a concepte de pagament pels diners prestats. Indica el tant per cent que rep el banc per cedir els diners.

Tipus d'interès: és una suma de diners que normalment correspon a un percentatge del crèdit que es paga addicionalment a la quantitat de diners que s'està demanant mitjançant una operació de crèdit. Pot ser una taxa fixa (sempre es paga la mateixa quota) o bé, variable.

Habitatge protegit: els (HPO) compleixen una sèrie de condicions que beneficien als seus compradors, tant econòmicament com fiscalment. D'altra banda, els compradors també han de reunir unes condicions establertes en quant a titularitat d'immobles, ingressos familiars, etc. per poder aprofitar-se dels seus avantatges.

Fotografies de Stefan Stefancik, Rawpixel i Annie Sprat a Unsplash

 

-Temes relacionats-
up