movi-image-inversiones-impuestos-1
Envia'ns suggerències
Inversions Personals
4 min del teu temps

Inversions i impostos

15/10/2019

Conèixer els impostos que s’han de pagar per una inversió o una altra t’ajudarà a escollir la que s’ajusta millor a les teves necessitats, perfil d’inversor i horitzó temporal

Planificar una inversió és una decisió que no s’ha de prendre a la babalà. Hi ha una sèrie de factors que condicionen aquesta decisió. Un dels més importants és, sens dubte, la fiscalitat, és a dir, com tributen els instruments en els quals inverteixes i quants impostos hauràs de pagar per tenir-los.

Perquè, sí, de la mateixa manera que entre les característiques d’un producte o un altre hi ha diferències, també tenen diferències en tributació. No és el mateix, doncs, invertir en accions que en fons d’inversió, i encara menys en plans de pensions.

Conèixer-ne els impostos per planificar bé

La fiscalitat, tant dels productes on tinguem invertit el nostre patrimoni com de la comunitat autònoma on tenim la residència habitual, importa, i molt.

L’oferta de productes per seleccionar la nostra cartera és molt àmplia, i tenen un tractament fiscal ben heterogeni. Per això, és fonamental dissenyar un pla per establir una estratègia òptima d’estalvi i inversió.

És d’aquesta estratègia que dependrà la rendibilitat financerofiscal, que no és sinó la rendibilitat que obtindrem una vegada deduïts tots els impostos. No s’ha d’oblidar que, al final, aquests seran els diners en efectiu que obtindrem una vegada liquidada la nostra inversió.

Per això, és important saber quins impostos has de pagar, per organitzar correctament les teves finances personals.

Com tributen els dipòsits i les accions

Els dipòsits i les accions tenen el mateix tractament fiscal. Cal tributar pels interessos meritats o les plusvàlues obtingudes com a rendiments del capital mobiliari en l’IRPF. La diferència entre tots dos és que, en el cas dels dipòsits, es paga amb cada venciment i, en el cas de les accions, es paga quan es liquida la posició.

S’hauran d’integrar a la base imposable de l’estalvi, que té els tipus impositius següents:

 

movi-image-inversio-impostos-1


 

Com tributen els fons d’inversió

Els guanys obtinguts en un fons d’inversió es consideren guanys patrimonials i, per tant, també hauran d’integrar-se a la base imposable de l’estalvi, igual que els rendiments obtinguts pels dipòsits i accions, i amb els mateixos tipus impositius.

El gran avantatge d’aquests instruments és que el capital pot ser traspassat a un altre fons d’inversió sense pagar impostos. Això és especialment important per aprofitar tot el potencial del diferiment fiscal, és a dir, d’endarrerir al màxim possible el pagament d’impostos.

I la diferència pot ser significativa. Vegem-ho amb un exemple, comparant un producte com un fons d’inversió amb un altre com un dipòsit a termini fix. Invertim 1.000 € en cada un i la seva rendibilitat anual és del 3% en un horitzó temporal de 10 anys.

En un dipòsit a termini fix, haurem de pagar cada any l’import corresponent a l’interès meritat:

 

movi-image-inversio-impostos-2


 

En un fons d’inversió, en canvi, només pagarem quan liquidem la inversió, independentment de si hem traspassat el capital d’un fons d’inversió a un altre al llarg de tots aquests anys.

 

movi-image-inversio-impostos-3


 

En aquest exemple, ajornar la tributació fins al final dels deu anys ens ha comportat un benefici addicional de 5,75 €. Evidentment, com més alta sigui la inversió i més llarg l’horitzó temporal, més gran serà també el benefici fiscal que podrem obtenir.

Com tributen els plans de pensions

La fiscalitat dels plans de pensions és totalment diferent de la dels productes anteriors. Tenen un tractament equiparable al de les cotitzacions socials i, posteriorment, al de la pensió pública en el moment de la jubilació (calcula la teva pensió pública aquí).

Per començar, perquè totes les aportacions fetes en favor del nostre pla són deduïbles a l’IRPF, fins a un màxim de 8.000€ amb el límit del 30% dels rendiments íntegres del treball i activitats econòmiques. De fet, és l’únic producte en què les aportacions són deduïbles a l’IRPF.

Però, a més, i igual que en els fons d’inversió, els traspassos queden exempts del pagament d’impostos.

Aquesta deducció té impacte a l’hora de rescatar el pla. A diferència d’altres productes, haurem d’integrar la totalitat dels drets consolidats del pla de pensions (és a dir, les aportacions fetes més la rendibilitat obtinguda) a l’IRPF. A més, caldrà integrar aquesta quantitat com a rendiments del treball en lloc de com a rendiments del capital mobiliari.

La diferència pot ser significativa. Els trams de l’IRPF pels quals tributa un pla de pensions són els següents:

 

movi-image-inversio-impostos-4


 

A l’hora de procedir al rescat del pla de pensions, hi ha diverses opcions per fer-ho:

  • En forma de capital, és a dir, tot de cop.
    En forma de renda, és a dir, rebent una renda periòdica.
    En forma mixta, rebent una part en forma de capital i la resta en forma de renda.

Depenent de la modalitat escollida, haurem de pagar més impostos o menys. Si ho traiem tot en forma de capital, el més probable és que hàgim de tributar pel tipus marginal màxim, que en algunes comunitats autònomes pot arribar fins al 56%, com és el cas de Catalunya.

Ara que saps com tributa cada producte d’inversió, ja pots prendre una decisió amb criteri per planificar de forma correcta el teu futur.

 

 

 

-Temes relacionats-
up