movi-image-ventajas-fiscales-1
Envia'ns suggerències
Jubilació
4 min del teu temps

Avantatges fiscals després dels 65 anys

30/10/2020

La jubilació comporta avantatges fiscals com la plusvàlua per la venda de l'habitatge habitual, exempcions en la tributació de les pensions i fins i tot una fiscalitat favorable a les rendes vitalícies

El terme «jubilació» ve del llatí jubilatio, que significa cant d'alegria, goig, i que, a la pràctica, és causat pel cessament de l'activitat laboral i la disposició de més temps lliure. L'entrada en aquesta etapa vital també suposa canvis significatius en termes fiscals.  

Un dels principals canvis a què s'enfronten les persones quan arriben a aquest període de la seva vida és, precisament, que deixen de percebre un sou per la seva activitat professional per rebre una pensió per jubilació, que també tributa en l'IRPF, igual que els salaris. No obstant això, la pensió per jubilació ve acompanyada d'alguns beneficis fiscals que cal tenir en compte, com el mínim familiar exempt de tributació, que arriba als 6.700 euros per als majors de 65 i que per a qui supera els 75 anys augmenta fins als 8.100 euros. A més, un altre dels avantatges en aquest sentit és que els pensionistes que reben rendiments de la feina inferiors a 22.000 euros no estan obligats a presentar la declaració de la renda.

A Espanya, a finals de 2014 es va aprovar una reforma fiscal que va suposar la introducció de determinats beneficis fiscals per als contribuents majors de 65 anys. Aquests canvis estan relacionats amb com es graven els beneficis obtinguts per aquest segment de la població. Amb el canvi normatiu, els beneficis obtinguts per la renda de qualsevol element patrimonial, ja siguin immobles, fons d'inversió, accions, etc., no estan sotmesos a tributació en l'IRPF.

La plusvàlua per la venda de l'habitatge: casos

En molts casos, una de les decisions que es prenen en aquesta etapa és la de vendre l'habitatge habitual per afrontar els pròxims anys amb més liquiditat i tranquil·litat econòmica. A més, un factor a tenir en compte a l'hora d’embarcar-se en aquesta operació és que en aquestes transaccions es pot evitar tributar en l'IRPF el benefici obtingut per aquesta venda. Les condicions que cal complir per fer-ho són haver viscut en l'immoble durant, almenys, els tres últims anys i que el titular tingui més de 65 anys. En aquesta ocasió, estarà exempt el 100 %. Si es realitza la venda en parella i un dels dos membres té menys edat, l'exempció es reduirà al 50 %. 

Si el que es decideix vendre no és la residència habitual, sinó una segona residència, només s'haurà de pagar IRPF si la venda es realitza per un import superior al preu pel qual es va comprar. En aquest cas, tindrà un guany patrimonial que tributa en l’IRPF al tipus entre el 19 % i el 23 % en funció de l'import del guany, sense oblidar que, s'haurà de pagar a l'Ajuntament corresponent la plusvàlua municipal.

Et pot interessar: Com és l'habitatge ideal dels jubilats?

A més, s'ha de tenir en compte que és possible compensar el guany patrimonial que s'hagi generat en la venda de l'habitatge amb les minusvàlues per la venda de qualsevol altre actiu, que tant poden ser accions cotitzades en borsa, com participacions en fons d'inversió o immobles, no importa si s'han generat en més o en menys d'un any.  

Avantatges fiscals de les rendes vitalícies

Les rendes vitalícies assegurades és un dels productes més demandats quan s'arriba a la jubilació. Gràcies a una fiscalitat cada cop més favorable tant quan es constitueix com en el cas de successions, la inversió en rendes vitalícies s'està comercialitzant de forma constant a través de les companyies d'assegurances. Aquesta figura permet reconvertir un capital acumulat en un flux monetari periòdic que l'entitat asseguradora ingressa al banc, habitualment, de forma mensual fins al moment de la defunció de la persona.

A més, com les rendes vitalícies que constitueixen les companyies d'assegurances es caracteritzen per ser «assegurances», és a dir, que són pòlisses, la seva fiscalitat és molt favorable i, fins i tot, durant el cobrament d'aquesta prestació, si té lloc una defunció, la quantia a percebre pels hereus més el que ja ha rebut el beneficiari amb aquestes rendes, pot sumar molts més diners que el que s’ha aportat a l'inici.

La fiscalitat de les rendes vitalícies són favorables en els següents impostos:

  • Exempció en l'IRPF: des de la reforma de 2014, com ja s'ha comentat, per a persones majors de 65 anys, estan exemptes de tributar els guanys patrimonials que s'obtinguin després de la transmissió d'un element patrimonial. És a dir, si es venen accions, fons d'inversió, terrenys, segones residències, etc., fins a 240.000 euros i, com a màxim, en un període de sis mesos després de la venda.
  • Reducció d'impostos a la renda, en funció de l'edat amb què se subscrigui l'assegurança: com més edat, més exempció.
  • Impost de successions: en cas de defunció, tributa per als seus beneficiaris com una assegurança de vida, i gaudeix de les mateixes reduccions per parentiu.
  • Impost de patrimoni: exempció si la renda es constitueix amb «beneficiaris irrevocables» per part del prenedor i l’assegurat.

Et pot interessar: Les principals deduccions en la declaració de la renda


Com tributa el traspàs d'un negoci

Una altra de les situacions en què es poden trobar les persones d'aquest segment de la societat és la necessitat de traspassar un negoci. En aquest cas els drets i les obligacions del contracte d'arrendament se cedeixen a un tercer, desapareix de la relació contractual l’antic arrendatari, que és substituït pel nou.

En aquests casos, des del punt de vista de l'IVA, hi ha una sèrie de supòsits de no subjecció. És a dir, supòsits en què no es produeix el fet imposable i, per tant, si es compleixen els requisits establerts, no s'haurà de tributar per IVA. 

En aquest sentit, s'exclourà de la tributació per IVA la transmissió de béns materials i immaterials realitzada per empresaris o professionals quan constitueixin una unitat econòmica autònoma en el transmissor, amb independència de què qui l'adquireix desenvolupi la mateixa activitat a la qual estaven afectes aquests béns o una altra diferent, sempre que aquests béns quedin afectes a l'activitat a desenvolupar pel comprador, segons s'indica des de RB Asesoría. 

En el cas que fos un fill dels titulars a qui es fes el traspàs, hi ha una manera que suposa un estalvi en impostos per a la persona que l'adquireix, anomenada pacte successori. El document, que se signa entre les dues parts i davant notari, permet que es produeixi la successió d'un bé en vida, encara que el més interessant d'aquesta fórmula són els avantatges fiscals que té davant de donacions o successions per testament. 

Segons la Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals (FETTAF), amb el pacte successori les parts es poden beneficiar de les bonificacions de l'Impost de Plusvàlua Municipal que tenen els ajuntaments i que, en alguns casos, poden arribar fins al 95 %. A més, no cal pagar els guanys patrimonials per IRPF, ja que l'Agència Tributària considera, arran d'una sentència emesa pel Tribunal Superior el 2016, que encara que la persona segueixi amb vida, s'està produint amb aquest traspàs la mort del rendiment d’aquest bé (i deixa, per tant, d'estar subjecta a l'IRPF). 

A més, si l'activitat professional en qüestió la realitza fins a la data de manera personal, habitual i directa la persona que decideix donar-la i aquesta tria deixar d'exercir personalment aquesta activitat, pot beneficiar-se del règim fiscal d'empresa familiar. D'aquesta manera, el guany patrimonial que es genera en el donant en el seu IRPF quedaria exempt i, a més, el donatari tindria una reducció d'entre el 95 % i el 99 % en l'Impost sobre Donacions. 

Et pot interessar: Herències i donacions: totes les claus sobre tributació i ingressos

Fotografia de Sean Driscoll a Unsplash
-Categories i etiquetes-
up